raajjemv logo
ވިސާ ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ސެޓަލްމަންޓް
ވިސާ ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ރުފިޔާއިން ސެޓްލް ކުރުމަށް އަންގައިފި
 
މިނިންމުން މި ވަގުތު ހިނގާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަކުން އިޝޫކޮށްފައިވާ ވިސާ ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އެކަނި
 
މީގެ ސަބަބުން ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަންތައް ސެޓްލް ކުރުމަށް ބޭންކްތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަ ވެގެންދާނެ
 
މި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 15 އޭޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން
ފާތިމަތު އުދުމާ
19,801
ކ. މާލެ |
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 22:56
ވިސާ ކާޑު
ރާއްޖެ އެމްވީ

ވިސާ ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ރުފިޔާއިން ސެޓްލްކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވިސާ އިން ރާއްޖޭގައި 'ނެޝަނަލް ނެޓް ސެޓްލްމަންޓް ސާވިސް' ތައާރަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިސާ ކާޑުގެ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް، ކާޑު ދޫކުރާ ބޭންކުން ޕޭމަންޓް ބަލައިގަތުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތް، ކަސްޓަމަރުން ހަދާ ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ސެޓްލްމަންޓް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވިސާ ގެ 'ނެޝަނަލް ނެޓް ސެޓްލްމަންޓް ސާވިސް' ތައާރަފު ކުރުމުގެ ކުރިން ވިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރާންސެކްޝަންތައް، އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހިންގި ޓްރާންސެކްޝަނެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސެޓްލްމަންޓް ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު ބަލައިގަތުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މާޗަންޓް އައުޓްލެޓުތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އެ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ބަލައިގަންނަމުންދާކަންވެސް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކާޑު އިޝޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުން ކާޑު ޕޭމަންޓް އެކުއަޔަރ ކުރާ ފަރާތަށް ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބަރޯސާވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ވިސާ ގެ 'ނެޝަނަލް ނެޓް ސެޓްލްމަންޓް ސާވިސް' ތައާރަފް ކުރެވިގެންދިޔުމާއިއެކު މި ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ސެޓްލްމަންޓްވެސް ރުފިޔާއިން ހެދޭނެ މަގު މިހާރު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަކުން އިޝޫކޮށްފައިވާ ވިސާ ކާޑުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކާޑު ޕޭމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމުގައި ރުފިޔާ ބޭނުން ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ބޭންކުތަކާއި ކާޑު ޕޭމަންޓް އެކުއަޔަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމްއެމްއޭ އިން އަންގައެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ މި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 15 އޭޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މާޗަންޓް އައުޓްލެޓްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަކުން އިޝޫ ކޮށްފައިވާ ވިސާ ކާޑަކުން ފައިސާ ބަލައިގަންނަނަމަ، އެ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާއިން ކަމަށާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެ ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ސެޓްލްމަންޓް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީވެސް ހަމަ އެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ މީގެ ސަބަބުން ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަންތައް ސެޓްލް ކުރުމަށް ބޭންކްތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރުވެސް ކުޑަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

'ނެޝަނަލް ނެޓް ސެޓްލްމަންޓް ސާވިސް' ގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އަދި ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ ވިސާއިން ކަމުން، މިނިންމުން މި ވަގުތު ހިނގާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކަކުން އިޝޫކޮށްފައިވާ ވިސާ ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
12%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
52%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
28%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް