ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތައް
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތައް ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި
 
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކުން ދަނީ ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ހައްގުތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުން
 
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސިފައިން ކަމަށް ބެލެވޭ
ކ. މާލެ |
ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި އަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތައް
ރޮއިޓަރސް

ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައިވާ ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް ބޯޓު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނާތީ އެ ސަރަހައްދުން މަސްބޯޓުތައް ދުރަށް ގެންދިއުމަށް ފިލިޕީންސްއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޑެލްފިން ލޮރެންޒަބާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކުން ދަނީ ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ހައްގުތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުން ކަމަށާއި، ފިލިޕީންސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް ކަމަށް މިހާރު ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޯޓުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ ސިފައިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޮރެންޒަބާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަން އެގައުމަށް ވިސްނައިދޭ ކަމަށާއި ފިލިޕީންސްގެ ސަރަހައްދުން އެ ބޯޓުތައް ނަގާ ފިލިޕީންސްގެ އިގްތިސާދަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން އަންނަނީ ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ 90 އިންސައްތަ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓަކުން ވަނީ ޗައިނާއިން ކުރަމުން އަންނަ ދައުވާތަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved