އައިއޭސީއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ
އައިއޭސީގެ "ލޯތްބާއިއެކު" ކެމްޕޭން - މިފަހަރު 16 ސަރަހައްދަކަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު
 
މިފަހަރުވެސް އައިއޭސީގެ އެމެޖެންސީ ރިލީފް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ
 
މިފަހަރުގެ ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 1125 ރުފިޔާ
 
އައިއޭސީ އުފެއްދީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2016ވަނަ އަހަރު
ކ. މާލެ |
އައިއޭސީއިން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވަމުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)އަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އެކުވެގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2016ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފެށި ހަރަކާތެކެވެ.މި ކެމްޕެއިނުންވަނީ ސޫރިޔާގެ އެކިސަރަހައްދުތަކާއި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އައިއޭސީ ވުޖޫދުވެގެން އައިތާ 4 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި އެކި ނަންނަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައު ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ދަނީ ކެމްޕޭންތައް ހިންގަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފެށި މި ހަރަކާތް މިއަދު މިވަނީ ފުޅާކޮށް ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ވީހާވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ އަމާޒަށް ދަތުރުފަށާފައެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އައިއޭސީގެ "ލޯތްބާއިއެކެ" ކެމްޕޭނަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އައިއޭސީއިން މިފަހަރު 16 ޤައުމެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި - ސޯޝަލް މީޑިއާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީީއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭންގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އާދަމް ނާއިފް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަ "ލޯތްބާއިއެކު" ކެމްޕޭންގެ ސްކޯޕް ވަރަށް ފުޅާވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން 16 ސަރަހައްދެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ނާއިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކެމްޕޭން ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ސީރިއާ، ފަލަސްތީން، ޔަމަން، ލުބްނާން، އުރުދުން، ތުރުކީގެ އުއިގަރ މުސްލުމުން، ނޭޕާލް، މިޔަންމާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސޯމާލިއާ، ޗާޑް، ގާނާ، މާލީ، ނައިޖަރ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި ސްރިލަންކާއެވެ. ނާއިފް ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރުގެ ކެމްޕޭންގެ މަޤްސަދަކީ ރޯދަމަހަށް އާއިލާތަކަށް ފުދޭވަރަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އާއިލާއަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ އެންމެ ޒަރޫރީ ކަންކަން ފުއްދުމަށް އެހީވުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރީގެ "ލޯތްބާއިއެކު" ކެމްޕޭންތައް ފަދައިން މިިފަހަރުވެސް އެއިޑް ޕެކޭޖްއަށް ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މިފަހަރުގެ ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 1125 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅެއްވެސް އެބޭފުޅަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ހަދިޔާކުރައްވައިގެން މި ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް ނާއިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ނާއިފް ވިދާޅުވީ އައިއޭސީގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަގުތައް ހެދިފައިވާނީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، ދެމެހެއްޓުމާއި، އިދާރީ ހިންގުމާއި ތަރައްގީއަށް ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހަރަދުތަށް ހިމެނޭގޮތަށް އެވަރެޖް 12.5 އިންސައްތަ ހިމެނޭގޮތައްކަމަށެވެ.

އެހެން ފަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތައް މިފަހަރުވެސް އައިއޭސީގެ އެމެޖެންސީ ރިލީފް އެކައުންޓް ނަންބަރު 7770000026259 މެދުވެރިކޮށް މި ކެމްޕޭނަށް ޑޮނޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މި ކެމްޕޭނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންނަމަ އައިއޭސީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 9122121 ގުޅއިގެން އަދި ވައިބަރކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އެފަރާތުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް "ލޯތްބާއިއެކު" ސީރީޒްގެ އައު ކެމްޕޭންއެއް ފަށާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް އިތުރު ކެމްޕޭންތައް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ނާއުފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިއޭސީއގެ މިފަހަުގެ ކެމްޕޭންގެ ޕޯސްޓަރ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު އެންމެ ގޯސްވި 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް އައިއޭސީގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ލޯތްބާއިއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭނަށް ބޮޑު ތަރްޙީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިއޭސީއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކްގެ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮކަން މި ކެމްޕޭން ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ކަމަށް އައިއޭސީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި އެކަނިވެސް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މި ކެމްޕޭނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved