ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:06
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހްމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުން
މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ- މިނިސްޓަރ
 
މީގެ ސަބަބުން ކާރިސާތަކުގައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ޑޭޓާތައް ލިބިގެން ދާނެ
 
މި މަޝްރޫއުއަކީ ކުރީގައި އޮތް ޕްރިވެންޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް އަލުން ދިނުން
 
މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 6 އަތޮޅެއްގައި

މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު އެއްހާހަށްވުރެ މަދުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަަށެވެ. މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 6 އަތޮޅެއްގައި ކަމަށާއި އެއީ އއ.، އދ.، ފ.، ދ.، މ. އަދި ވ. އަތޮޅު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުއަކީ ކުރީގައި އޮތް ޕްރިވެންޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތް އަލުން ދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގާތުން ދެމުން ދާކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެސެސްމަންޓުތަކެއް ވެސް ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސް ނިމޭއިރު މި 6 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ސިއްހީ ރިކޯޑް ހޯދޭނެ ކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ތ. ލ. ގއ. ގެ އިތުރުން ބ. ރ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި މި މަސައްކަތް ހަމަ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ކާރިސާތަކުގައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ޑޭޓާތައް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރިއަށް ދާނަމަ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވަކިވަކިން މީހުންގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން ޑިޖިޓަލްކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އަދި މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވި އެ މައުލޫމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިއްހަތާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް