ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 16:00
ްޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމު
ްޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ
ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ ކުރިއެރުވުމަށް ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
އައު ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެޕްރީލް 7 ގައި

 ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ އަށް އައު ދިރުވުމެއް ގެނުވައި އަލާކުރުމަށް ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ފަށައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އަލަށް ބައްޓަން ކުރެވުނު ޒަމާނުގައި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވުނީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙީ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއި، ކެއުންބުއިމުގެ އާދަކާދަތައް ބަދަލުވުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކްޕެކްޓޭޝަންސް ބަދަލުވުމާއި، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ފޯކަސް ބަދަލުވީ ކިއުރެޓިވް ކެއަރ ނުވަތަ ބަލިވުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ސްޕެޝަލިސްޓް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމުގެ ސިސްޓަމަކަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޒަމާނީ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  

ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ބަލިވުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ސިސްޓަމެކޭ އެއްފަދައިން ބަލިވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އާދަކާދަ އަލުން ދިރުވުމުގެ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލަކުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، 1000 މީހުންނަށް ވުރެ މަދުން އާބާދުވެފައިވާ 25 ރަށެއްގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރއަށް އައު ދިރުވުމެއް ގެނައުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް 15 މާރިޗު 2021 ގެ ހެނދުނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެއީ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، އަދި ދ އަތޮޅުގެ 1000ށް ވުރެ މަދުން އާބަދުވެފައިވާ ރަށްތަކުގައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމް ޕައިލެޓް ކުރެއްވުމަށް އެ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރުންނާއި ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ ގެ ދާއިރާގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިތުބާރުހުރި ބޭފުޅުންނެވެ.

Advertisement

މި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ހެލްތު ސްނެޕްޝޮޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި، އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ ނެގުމަށްޓަކައި ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ވެސް ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޚާއްޞަ ޕޭޝަންޓް ރިކޯޑެއް (މެޑިކަލް ހިސްޓްރީއެއް) ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ. މި މެޑިކަލް ހިސްޓްރީގައި، ރައްޔިތުންގެ އިމިއުނައިޒޭޝަން ރިކޯޑުން ފެށިގެން، މިއަދާ ހަމައަށް ކުރެވުނު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި، މިހާރު ހުރި ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާއި، މައިންބަފައިންގެ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ދާންދެން ރިކޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއަށް އައު ދިރުވުމެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފެށި އައު ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 7 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފެށުމުގެ  މަގްސަދަކީ، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ، އެއްކުރެވޭ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޞިއްޙީ ނަސޭހަތްތަކާއި ލަފާ ދިނުމެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ޤާއިމު ކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް