ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 17:38
ދ. ނަޑެއްލާ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިކޯ ޕާކު
ދ. ނަޑެއްލާ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިކޯ ޕާކު
ބީއެމްއެލް
ނަޑެއްލާ ކުޅީގައި އިކޯ ޕާކެއް ގާއިމްކުރުން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީއާއެކު ގދ. ނަޑެއްލާ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އިކޯ ޕާކެއް
 
ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި 5 ބެންޗާއި، 5 ޑަސްބިން ބަހައްޓައި 5 ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފައިވޭ
 
އެތަނުގެ މައުލޫމާތު ޒިޔާރައްކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ކުޅީގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓާނެ

އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ނަޑެއްލާ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިކޯ ޕާކު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވަނީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ނިޑުސް) އިންނެވެ. މިއީ ގޮނާނިގިލި ކުޅީގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ބަލާލައި ހިތްހަމަޖައްސާލާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމާއެކު ކުޅީގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް ދަމަހައްޓާ އެތަނުގެ މައުލޫމާތު ޒިޔާރައްކުރާ މީހުންނަށް ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެ ކުޅީގައި ވިއުވިންގ ޕްލެޓްފޯރމަކާއި، ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި 5 ބެންޗާއި، 5 ޑަސްބިން ބަހައްޓައި 5 ސޯލާ ބައްތި ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގދ. ނަޑެއްލާގެ އީކޯ ޕާރކު އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަނީ ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބީއެމްލުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޑުސްގެ ފަރާތުން ވަނީ މަސައްކަތް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ނިޑުސް) ގެ ވޮލަންޓިއަރުންނާއި ރަށުތެރެއިން މިމަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވި ދަރުމަވެރންނަށާއި ނަޑެއްލާގެ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ނިޑުސް އާއި ނަޑެއްލާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން
އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ

2019 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފްކުރި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ 40 ރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްވަނީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް