ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 22:51
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން
އއ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭންކުރި 62 މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި - ރައީސް
 
އެސްއެމްއީ ލޯނު 25 މީހަކަށް 36 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ 200 ދަރިވަރުންނަށް އެ އަތޮޅުން ހިލޭ ފަސްޓު ޑިގްރީ ފަށާފައިވާކަމަށް
 
އއ. އަތޮޅުގައި 151 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވި

އއ. އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭންކުރި 62 މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ, އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް "ރަށްވެހި ފަތިސް"ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ސަރުކާރުން އއ އަތޮޅުގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މުޅި އަތޮޅަށް 62 ޕްރޮޖެކްޓު ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއްގެ ވެސް މަސައްކަތްތައް އެކި ސްޓޭޖްތަކުގައި ފަށާފައިވާއިރު އެއްބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 200 ދަރިވަރުންނަށް އެ އަތޮޅުން ހިލޭ ފަސްޓު ޑިގްރީ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އިންކަމް ސަޕޯޓަށް 1،265 މީހަކަށް 22.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެސްއެމްއީ ލޯނު 25 މީހަކަށް 36 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޑޫ

އއ. ތޮއްޑޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫ މިދިޔަ މަހުގެ ޓެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި މަހު 16 ގައި ބިޑަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތަކުގައި ތޮއްޑޫ ފަހަތަށް ލައި ބާކީކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިދިޔަ މަހު 11ގައި ޓެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މަހު 11 ގައި ބިޑަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ، އެގޮތުން 163 ޑޮކްޓަރުން މި ޖޫން އަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުގައި 12 ކްލާސްރޫމް ހަދައި އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއްވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަހު 16 ގެ ކުރިން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ 50% ސޯލާ ކުރުމަށް މި އަހަރު ތެރޭގައި މަޝްރޫ ނިމޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަސްދޫ

ރަސްދޫ ސްކޫލްގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް އޭޕްރިލް މަހު ތެރޭގައި ޓެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަހު ޓެންޑާއަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި، ފެނުގެ މައްސަލަ ވެސް ހައްލުކުރުމަށް އާރްއޯ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އައު އުންޖީނުގެ އެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ލަސްވަނީ ވެލި ލިބުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރީމަ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހެދުން ލަސްވާ ސަބަބު ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އައިސް ޕްލާންޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަންޑު އެޕްރޫވްވުމާ އެކު ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުގެ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސްދޫގައި ވެސް 50% ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުކުޅަސް

އުކުޅަހުގެ ބަނދަރުގެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ތޮށި ހެދުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މި މަހަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް މި މަހު ޓެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ޔަގީން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އީއައިއޭ ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަޝްރޫ މި އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑާއަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އުކުޅަހު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ނުފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

މަތިވެރި

މަތިވެރި ސިއްހީ މަރުކަޒު 16 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރީމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަވާނެކަމަށާއި އަދި އެމްބިއުލާންސް ވެސް އޭޕްރިލް މަހު ތެރޭގައި ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ވޯޑުގައި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން ބަޖެޓުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ގޮތެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ޑިޒައިންކުރާ ކަމަށާއި އޭޕްރިލް މަހު ޓެންޑާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަތިވެރިއަށް އޭޓީއެމް އެއްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރު ތިން ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ވެސް ހައްލު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ފިނޮޅަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާތަނެއް ކަމަށާއި އެތަނަށް ހެދޭނެ އިތުރު ގޮތެއް އޮތްތޯ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުފުޅަދޫ

ބޮޑުފުޅަދޫގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއަރޓަރުގައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރު ތެރޭގައި ޓަރފް ދަނޑެއް އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުގެ ބިން ހުކުއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށް އީއައިއޭ ހަދަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށަށް ލޯނު ސްކީމެއް ހުޅުވާލާ ކަމަށާއި، ބޮޑުފުޅަދޫއަށް އެ އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ދެވަނަ ކުއަރޓަރުގައި އެކަން ނިމޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުގައި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަދި ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖްކްޓުތަކަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިމަންދޫ

ހިމަންދޫއާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެކަމަށެވެ. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު މި މަހު ފަހުކޮޅު ޓެންޑާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ދެވަނަ ކުއަރޓަރުގައި ޓެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ސްކޫލުގެ ތަރައްގީ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަހު ޓެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފެރީގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ހައި ސްޕީޑް ފެރީއަކަށް އެދި އެމްޓީސީސީއާ މަޝްވަރާކުރާނަން، މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް މި މަޝްރޫ މި އަހަރު ފަށާއިރު ފަށަނީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އަދި ދެވަނައަށް ހުވަދޫ އަތޮޅުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޅޮސް

މާޅޮހުގައި ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެރަށު ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭޕްރިލް މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މާޗު 16ގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްލާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެ އަހަރު މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުވިޔަސް ހުރިހާ ވައުދެއް ވެސް ފުއްދާނެ ކަމަށާއި، މަސް ފެކްޓްރީއެއް ހަދަން އެހީވުމަށް އެދިފައިވުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަސް ނިމެންވާއިރަށް ޓެންޑާ އަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ރަށުގައި ކުރެވުނީ 3.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫތައް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 09:23
ސާހިބާ
ތީހުސްދޮގު
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު