raajjemv logo
ރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުން
ރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުން
 
ދިރި ހުރުމަށްޓަކާ ލޮނު ބޭނުންވާ ފަދައިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކާ ވެސް ލޮނުގެ މުހުތާދު ވަނީ އިންތިހާގައި
 
ދިރިހުރުމަށްޓަކާ އިންސާނާއަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމު މާއްދާއެއްގެ އެންމެ ސާފު މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ ކަމުގައި ހެދުމަކީ ރައީސް ޞޯލިޙްގެ އަމާޒެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
42,876
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 23:03
މިޔަންމާގެ ލޮނު އުފައްދާ އިންޑަސްޓްރީއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ލޮނު ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
މިޔަންމާ ޓައިމްސް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ކުރައްސަވަމުން ގެންދަވާ އިގްތިޞޯދީ މުޅިން އައު ކުލަޗާޓެއްވެއެވެ. ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުވެ، އިގްތިޞޯދީ ހަރަކާތް ހުއްޓި އާމްދަނީ ބޯދަށަށް ޖެހުމުން އޭގެ ނުގްސާން ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މިންވަރު އެމަނިކުފާނު ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ ނުހަނު ގާތުންނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަސް ފެށުނުތަނާހެން މުޅިން އައު އިގްތިޞޯދީ އެހެން ވިސްނުމެއް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ އިޖާބަ ދެއްވިއެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރޮސެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއްވީ ދިވެހި އިގްތިޞޯދީ އައު އިންގިލާބުގެ މި ވިސްނުން ދިވެހިންނައިގެން ދަތުރު ކުރާނެ މަންޒިލްގެ ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހަށް ފުރިހަމައަށް ފަހުމުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައި ކިތަންމެ ދައްޗެއްގައި ބަންދުވެފައި ތިބި ނަމަވެސް ދިރިހުރުމަށްޓަކާ އިންސާނާއަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމު މާއްދާއެއްގެ އެންމެ ސާފު މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގައި ހެއްދެވުމަކީ ރައީސް ޞޯލިޙްގެ އަމާޒެއެވެ. މިދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން ފުޅެއެވެ. ދިރި ހުރުމަށްޓަކާ ލޮނު ބޭނުންވާ ފަދައިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކާވެސް ލޮނުގެ މުހުތާދު ވަނީ އިންތިހާގައެވެ.

ކުރިން ބުނެ އުޅެނީ ކާތަކެތި ލޮނާ ނުލާ ސުލްޙަ ނުވާ ވާހަކަ އެކަންޏެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ލޮނާ ނުލާ ދިރިއުޅުންވެސް ސުލްހައެއް ނުވެއެވެ.

ތާއަބަދު ލޮނާވެ މުޅިދިރިއުޅުން ވަށާ ލޮނު ދައުރު ކުރާތީ އޭގެ ވިސްނުން އެއްގޯސްވެފައި ތިބި ނަމަވެސް އެގޯހުން އަރައިގަންނާނެ މަގު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ކޮއްޓަވާކަމީ ފިސާރި މޮޅުކަމެކެއެވެ. ފީނުމާ ފެތުމަށް މިވަރެއް ނެތް ފަދައިން އެނޫން ބޭނުންތަކަށް ވެސް މިވަރުގެ ލޮނެއް ނެތްކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކާ މުޅިދުނިޔެ މިލޮނަށް މިސަރުކާރުން ދަހިކުރުވުން އެއީ އޮތް އުންމީދެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ މޭޒުތަކުގައި ހިނގާތާ ދުވަސް ގަނޑެއް ވީފަހުން މި މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރެއެވެ. 7 މާރޗް 2021 ގައި ޖާބިރު ފަދަ މަޝްހޫރު ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް މިފަދަ އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަކީ އޮތް އަނެއް ހެޔޮފާލެއެވެ. 

ކޮންމެ އަކަސް ސަރުކާރުން އެމަގުން ކުރިއަށް ވަޑައިގެން ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ލޮނު އުފައްދާ ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމަކީ ރައީސް ޞޯލިހްގެ އިގްތިޞޯދީ ތަޞައްވުރުގެ މުޅިން އައު މަންޒަރެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
56%
އުފާ ވެއްޖެ
3%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް