ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 18:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ނޫސްވެރިކަން
އިރުވަޔަށް ދޮންދޫނި ހިފާހެން މައިކްގައި ބަނބުކެޔޮ ކިރު ލައިގެން ނުކުމެ ހޫރޭނީ ހޫރިޔަ ދިނީމަ ނޫންހެއްޔެވެ؟
 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަމުން
 
މިނިވަން ކަމާއިއެކު ނޫސްވެރިންނަށް ބަސްބުނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންދިއައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ އެކުވެސް ގިނަ ގިނައިން ރައީސް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވި

އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިކުމެވަޑައިގަތުމާއެކު ރައީސް ޔާމީނުގެ ޗެނަލް 13 އަށް އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވިއެވެ. އެކަން އެހެންވީ ރައީޞް ޞޯލިހަކީ ދެފަރާތުން ހަތިޔާރު ބަރުކޮށް ބަޑިއެލުވައިގެން ތިބި ސިފައިންނާއެކު އަމިއްލަ މެޔަށް ގަމީހު ދަށުން ޓިނު އަރުވައިގެން ރައީސް ޔާމީނުހެން އަތްފުޅާކޮށްގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ނޫންވީމަ ނޫންހެއްޔެވެ؟

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ރައީސަކާ ބައްދަލުވެ ސުވާލު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނޫނެއެވެ. އަދި ރައީސަކު ދެއްވިއްޔާ ނޫނީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތެއްވެސް ނޫނެވެ. ވެރިކަން ފުރޮޅިގެން ދިޔަ އިރު މިރާއްޖޭގައި މިހާ ފަސޭހައިން ވެރިމީހާ އާ މައިކް ދިއްކޮލެވޭނެ ކަމަށް މީހަކު ހީވެސް ކުރާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ނޫސްވެރިންނަކީ އޭރު ރިސްކުގެ މައްޗަށް ރިސްކް އޮތް ބައެކެވެ. މައިކެއް ހިފައިގެން ބޭރަށް ހިނގައްޖެނަމަ އަނބުރާ ސަލާމަތުން ސްޓޭޝަނަށް ވަދެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނޯވެއެވެ. އޭރު ހުރި ވެރިމީހާ އަކީ ނޫސްވެރިންގެ މައިކަށް އެލަރޖިކް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމަކީ އެމަނިކުފާނު ނުހަނު ހިތްޕުޅާނުވާ ކަމެކެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދިން އަނިޔާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ އެންމެ 6 ފަހަރު ކަމަށްވެއެވެ.

ޒުވާން ދިވެހި ފުރާނައަކަށް ވީނުވީ ނޭނގިގެން އަހާލުމުން މޫނު ކުނިކޮށް، ދެއްތޯ ލެވެލްއަށް ރުންކުރު ވުމަކީ މިހާރުގެ ގޮތެއް ނޫނެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީ އޮފީހުން ނުކުމެ ވަޑައިގަތީ ވެސް ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތަނުން ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ފުލުފުލުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ބަނދަރާ ފެނާ ނަރުދަމާ އާ ކަރަންޓާ މިސްކިތާ ސްކޫލްތަކާ ކުޅިވަރު މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު ދެއްވާފައެވެ. މަތީ ތައުލީމާ ސާނަވީ އާ ސިއްހަތުގެ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

އުފުލާނެ ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ދަބަސް ނެތިގެން އެއަތަށް މައިކު ހެޔޮވަރު ކޮށްގެން ބަހުރުވައިން، ގޮށްމުން މަޅައިގެން އުޅޭ އުޅުމާ އަޅާލާ ރައްޔިތަކު ނެތެވެ. މިއަދުވެސް އެސޮއި ކުރީ 2000 ހައުސިން ޔުނިޓްގައެވެ. ފަސް ހަހާހުން ހަތެއް އަށްހާހުން އަރައިގެން ދާނީ ތަނަވަސް ފިސާރި ޖާގަ ބޮޑު ރޫމް ގިނަ އެޕާރޓްމަންޓް ތަކެކެވެ. އޮއްސޭ މުރިނގުން ދެން ފެށޭނީ ލޭނުތައް ނުގެއްލޭ މަގުފުޅާ ބިޔަ ބްރިޖެއެވެ.

އިރުވަޔަށް ދޮންދޫނި ހިފާހެން މައިކް ގައި ބަނބުކެޔޮ ކިރު ލައިގެން ނުކުމެ ހޫރޭނީ ހޫރިޔަ ދިނީމައެވެ. 

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދިން އަނިޔާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ގެއްލިގެން ދިޔަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އިއާދަވެއްޖެއެވެ. ހިތުހުރި އެއްޗެއް ޓީވީތަކަށް އަރާ ބިރަކާނުލާ ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި މަޔާ ދަރިޔާ އެއްތާކު ތިބެ އަޑުއަހާލަން ނުކުރޭހައި ހުތުރު ގޮވެލިފަތި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ސަރުކާރަކުން އެކަމާ އަޅާލާ ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް އެތަންތަނަށް ފުލުހުން ފޮނުވާ ރެއިޑް ކޮށް ލޮލަށް ބޮލަށް ސްޕްރޭއެއް ނުޖަހައެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދިން އަނިޔާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި މަޔާ ދަރިޔާ އެއްތާކު ތިބެ އަޑުއަހާލަން ނުކުރޭހައި ހުތުރު ގޮވެލިފަތި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ސަރުކާރަކުން އެކަމާ އަޅާލާ ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް އެތަންތަނަށް ފުލުހުން ފޮނުވާ ރެއިޑް ކޮށް ލޮލަށް ބޮލަށް ސްޕްރޭއެއް ނުޖަހައެވެ. މިލިއަނުން މިލިއަނުން ޖުރިމަނާކޮށް އެތަންތަން ފުނޑާލަން ފުލުހުންނެއް ނުފޮނުވައެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުޅުއްވަނީ އެކަންކަމާ އަޅާލައްވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބިޒީކޮށްނެވެ. ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެ ތަކާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ހެއްދެވުމުގައެވެ. އެއަރޕޯޓުތަކާއި ބްރިޖްތަކާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައެވެ. އެކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ރެޔަކު ޓީވީތަކަށް އަރުއްވާ އެ ގެންދަވަނީ ސާފުކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ރައީސަށް ފާރަލައިގެން ފުންމައިގެން އަންނަ ފަރުތޮޅިއެއްގެ ބީދައިން މައިކް ހިފައިގެން އައިސް ކުރިމައްޗަށް ޖެހި ގަތުމަކީ މާ މޮޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއަށްވުރެ ނޫސްވެރިންނަށް މާ ރަހްމަތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. މި ކޮވިޑް ތެރޭގައި ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައިފިއެވެ.

މިހާރު މިއުޅޭ މޮޅު، މިނިވަން ނޫސްވެރިން ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިތްވަރެއް ކޮށްލާކަށް ނުކުމެ އުޅުނުތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ތާސްގަނޑެއްގެ ނިވަލުގައި ތިބެ އޭރުވެސް އުޅުނީ މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލާށެވެ. ހަގީގީ ނޫސްވެރިންނަށް ރާއްޖެ އެންމެ ބޭނުންވި ވަގުތު ތިމާ މެންނަށް އެހިތްވަރު ދައްކާލަން ނުކުންނާކަށް ނުކެރުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
21%
3%
0%
21%
3%
52%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"