ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 07:21
މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްވިއްކުން
މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްވިއްކުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުން
ވިއްކާ މަހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޤައުމީ މިންގަނޑެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރެނީ
 
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަދަދާއެކު މި ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ދަނީ ވިސްނަމުން
 
ގިނައިން މަސްގަނެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ރަށްރަށަށް ގޮސް އާންމުން ތަމްރީނުކުރާނެ
 
މިންގަނޑު އާންމު ކުރިއަސް މިކަމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފަހުގައި

ވިއްކާ މަހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޤައުމީ މިންގަނޑެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މަސްވެރިންގެ ސައްލާ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހެކޭ އެއްގޮތައް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމަށް ގަނެ ބޭނުންކުރާ މަހަކީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މަސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިން މަސް ބޭނުމަށްފަހު މަސް ރައްކާކުރުމަށް އައިސް ލިބޭނެ ފަހި މަގުތައް ހޯދާ ދިނުމާއި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަދަދާއެކު މި ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް އެހީވަމުންދާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތުދިނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް މަނިކް ވަނީ، ދޯނިތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ސީވޯޓާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިފަދަ ސިސްޓަމްތައް ބެހެއްޓުމުން ވަތުގައި މަސް ގަނޑުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބި ކޮންމެ ފަހަރަކު އައިސް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަން އާދަމް މަނިކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ ސިސްޓަމްތައް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް މަސްވެރި އޮޑިތަކުން ބޭނުންކުރާއިރު، މި ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ލުއި ލޯނު ވެސް ދޫކުރަމުންދާކަން އާދަމް މަނިކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ، އެހެންނަމަވެސް، މި ލޯނަށް މާބޮޑު ތަރުޙީބެއް ނުލިބޭއިރު، މިކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް މަނިކުވަނީ މަސްވެރި އޮޑިތައް ބަންނަ އިރު، ދޯނީގެ ވަތަކީ ރަނގަޅަށް އިންސިއުލޭޓްކޮށް ގަނޑުފެން ވިރުން ލަސްވާގޮތައް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޮޑިތަކަކަށް ހެދުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހޫނު ގަދަ ޤައުމަކަށްވެފައި، އޮޑިތަކުގެ ސައިޒު ބޮޑުވެ މަސްކިރޭ މިންވަރު އެހާ އަވަހަށް އިތުރު ނުވާއިރު މިކަމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވެފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކޮންމެ ކޮލިޓީއެއްގައި މަސް ހުއްޓަސް އެއް އަގެއްގައި މަސްގަނެ ވިއްކުމުން ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާދަމް މަނިކް ވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވިއްކާ މަހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޤައުމީ މިންގަނޑެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން މި މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނަސް މަސްވެރިކަމުގެ އައު ޤާނޫނާއެކު މި މަސައްކަތް އެމްއެފްޑީއޭއާއެކުކޮށް ގެޒެޓްކުރުމަށް ގާތްވެފައިވާކަމަށް އާދަމް މަނިކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މިންގަނޑު އާންމު ކުރިއަސް މިކަމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ގިނައިން މަސްގަނެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ރަށްރަށަށް ގޮސް އާންމުން ތަމްރީންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް