ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 23:00
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ- އަދުރޭގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 0900ށް
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ- އަދުރޭގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 0900ށް
ޓްވިޓަރ
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ
ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔައިގެން އަދުރޭގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
 
އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް
 
އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ، ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަޑިހުތުރުބަސް ބޭނުންކުރައްވާފައި
 
އެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެ ކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ކަމަށްވޭ

އިދިކޮޅު ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

އަދުރޭގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިއުމާއި، ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއެވެ. ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ޙުކުމް ކުރެއްވުމުން އަދުރޭ ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އިއްވާފައިވާއިރު، ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީޢަތް، އެކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގައިހުރެ، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިކިޔައި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބެލި ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހަޑިހުތުރުބަސް ބޭނުންކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދު ކައިރީގައި ހުންނަވައިގެން ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލައަކީ ޑީޖޭއޭއިން ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅި މައްސަލައެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހުކުމް އިއްވީ 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައެވެ. އެ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒަހަރާ ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
50%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް