raajjemv logo
ވޯލްޑް ވައިލްޑްލައިފް ޑޭ
އަހުމަދުބޭގެ ވަލުތެރޭގެ ސާދާ ދިރިއުޅުން
 
އޮޅިގިރި ހިމާޔަތްކުރެވި ރަށުން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ތަކެތި ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، ބަސްތާތަކުން ކަނޑުލާއި ކަށިކެޔޮވެސް އެރަށުން ނެރޭ
 
ކާބަފައިންގެ ދުވަސްވަރު ދަނޑުވެރިކަމުންނާއި ރަށުގެ ގަސްގަނޑުތަކުން ހޮވައިގެން ލިބޭ ތަކެތިން ނަފާ ހޯދައިގެން ޖީލުތަކެއް ބިނާކޮށްފައި
އައިޝަތު ފަރާ އަލީ
22,222
ކ. މާލެ |
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 22:15
ބ. އޮޅުގިރި - އޮޅުގިރިން ތަކެތި ހޮވުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން، ހިތާދޫ އަދި ތުޅާދޫ މީހުން އޮޅުގިރިއަށް ދަތުރުކުރޭ
ފާރިހު އަހުމަދު ރަޝީދު

އަހުމަދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ކުރާ ދަތުރެކެވެ. ބ.ހިތާދޫން އެރަށް ކައިރީގައިވާ ފަޅު ރަށެއް ކަމުގައިވާ ބ. އޮޅުގިރި އަށެވެ. އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދެއްގައި ކުރާ ފަސް މިނިޓްގެ ކަނޑު ދަތުރެކެވެ. މިދަތުރަކީ އަހުމަދު ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިފައިވާ ދަތުރެކެވެ. އަހުމަދުގެ އިތުރުންވެސް، ގޮވާލީމައި އަޑު އިވޭ ހިސާބުގައި މީހަކު ހުންނަވަރަށް، އޮޅުގިރިން ތަކެތި ހޮވުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން، ހިތާދޫ އަދި ތުޅާދޫ މީހުން އޮޅުގިރިއަށް މިދަތުރުކުރެއެވެ.

ރުއް ދޮށަށް ވެރިފައިވާ ފަން ހޮވައި، ދިހަ ފަނުން ބޮނޑިއަޅައި އެތައް ފަން ބޮނޑިއެއް ރަށަށް ގެނެއެވެ. އެންމެ ތިޔާގި މޫސުންތަކުގައި ބަސްތާތަކުން ކަނަމަދު ހޮވައެވެ. ކާށި ހޮވުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ގޮސް ކާށި ވެސް ހޮވައެވެ. އަދި އޮޅިގިރި ހިމާޔަތްކުރެވި ރަށުން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ތަކެތި ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، ބަސްތާތަކުން ކަނޑުލާއި ކަށިކެޔޮވެސް އެރަށުން ނެރެއެވެ.

ހޮވާ ފަނުން، ފަންގިވިޔެ، ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކައެވެ. ރަށުގެ ވަލު ތެރެއިންނާއި ގަސްގަނޑުން ހޮވާ ތަކެތިން ނިކަން މަންފާވެސް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެތިޔާގިކަން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އަހުމަދުވެސް ހިމެނެނީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. އަހުމަދު އިންތިޒާރުކުރަނީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވި، ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ރަށުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބުމެވެ. އަހުމަދުގެ "ލައިވްލިހުޑް" ގުޅިފައިވަނީ ރަށުން ލިބެން ހުރި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއިއެވެ.

ރުއް ދަށުން ކާށި ހޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ - އަލީ ނިޝާން

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް

އަހުމަދު ފަދައިން ޖަންގަލިތަކުންނާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ވަލާއި ރުއްގަނޑުތަކާއި ގަސްގަނޑުތަކުން ނަފާ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ "ވޯލްޑް ވައިލްޑްލައިފް ޑޭ" ގެ މިއަހަރުގެ ޝިޔާރުވެސް  ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ މިގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ގުދުރަތީ މާހައުލުތައް ކަމުގައިވާ ޖަންގައްޔާއި ގަސްބޯ ސަރަހައްދުތަކުގެ ވަސީލަތްތަކުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް ލިބޭ މަންފާއާއި އަދި މިގުޅުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނާ ދުނިޔެ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ ރަގަޅު އަސަރަށެވެ. އަހުމަދުމެންފަދަ މީހުން ފަޅުރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާނަމަ، އެރަށްތައް ވާނުވެ، ގޮވާން ލިބޭ ގަސްތައް ބެލެހެއްޓި، އެގަސްތަކަށް ދިރުން ލިބި، ރަށުގެ "ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ" ހިފަހައްޓައި ދޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. މިގޮތުން ގދ. ފިޔޯރީގެ ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ވަކި ބާވަތެއްގެ ހައު ނުވަތަ "ރީޑް" ބޭނުން ކޮށްގެން ގދ. ގައްދޫގައި ތުނޑުކުނާ ވިޔެއެވެ. ފިޔޯރީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހައު ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ލިބެއެވެ. ގައްދޫގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ތުނޑުކުނާ ވިޔެގެން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ފަންނުގެ ކުރިމަގު ބިނާވެފައިއޮތީ ދެ ވަސީލަތެއް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓިގެންނެވެ. ފިޔޯރީގެ ހައު ހެދޭ ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓިގެންނެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ތުނޑުކުނާ ވިއުމުގެ ހުނަރާއި ހައު ހިއްކައި ތަފާތު ކުލަ އެއަށް ގެނައުމުގެ މަރުހަލާތަށް ޒުވާން ޖީލަށް ދަސްކޮށް ދެވިގެންނެވެ.

ކާބަފައިން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުންނާއި ރަށުގެ ގަސްގަނޑުތަކުން ހޮވައިގެން ލިބޭ ތަކެތިން ނަފާ ހޯދައިގެން ޖީލުތަކެއް ބިނާކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އަހުމަދުމެންފަދަ ފަރާތްތަށް ދަނީ މި ވަސީލަތްތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީން ދަރިން ބަލައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް، ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް، ދަރާއި ހިކި ފަނާއި ކާށި ހޮވަން ދެވޭ ފަޅު ރަށްރަށާއި ރުއްގަނޑުތަކާއި ގަސްގަނޑުތައް ހުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ވައިލްޑްލައިފް ޑޭގެ ޝިޔާރުކަމުގައިވާ "ފޮރެސްޓްސް އެންޑް ލައިވްލިހުޑް: ސަސްޓެއިނިންގ ޕީޕަލް އެންޑް އަރތް" އިން ބުނެދެނީ މިކަމުގެ މުހިންމު ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
15%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
58%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
12%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް