ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 15:38
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ގައުމަށް ލާބައޮތް ގޮތަކީ ލާމަރުކަޒުވުން
ގައުމަށް ލާބައޮތް ގޮތަކީ ލާމަރުކަޒު ވުން، އެމްޑީޕީގެ ހުވަފެން، އެހުވަފެނުގެ ތައުބީރަކީ ރަށްވެހި ފަތިހަށް ފައްކާވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން
 
އެއް ތަނެއްގައި ކަންކަން މަރުކަޒުވެ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމަށް ވުރެ ގައުމަށް ލާބަ ހުރި ގޮތަކީ ލާމަރުކަޒުވުން
 
އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލްތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އިދާރީ އިންޖީނު
 
ލާމަރުކަޒު ނުވެއޮތުމުން، އަތޮޅުތަކުގައި ތިބޭ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ ތަކުލީފުތައް އެމްޑީޕީއަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާފު

25 ފެބްރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހް ފެނިގެން ދިޔައީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރީލޯންޗިން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ހަފްލާއަކީ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ އިހްތިފާލެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މަންޒަރު ބަލަމުން ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަކުގައި ލާމަރުކަޒީ ވިންދު އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން އުފެއްދިއެވެ. ސަބަބަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ބަސްމަގުގެ އިބާރާތްތަކާއި، ރާގާއި އޭގެ ޒީލަ މި އިހްތިފާލުގައި ގެންގުޅުއްވީ ސައްތައިން ސައްތަ ލާމަރުކަޒީ ލަހުޖާގައި ކަމަށްވުމެވެ. ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުން ވެސް ވިދާޅުވީ މިހެންނެވެ.

އަމިއްލަ ކަންކަން އަމިއްލަ ބާރުގައި ގާތުން ނިންމުމަށް ޢާންމު އިންސާނީ ފިކުރު އަބަދުވެސް ދީލެމުންދޭ. އެހެން ވާންފެށީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫން. މި އެދުމަށް ގެނެވޭ ގާނޫނީ ހަމައާއި، އިދާރީ ތަރުތީބަށް ކިޔާ ނަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް. ބާރުތަކާއި ނިންމުންތައް މާދުރު، މާ މަތީ އެހެން ތަނެއްގައި މަރުކަޒުވެ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމުން ހަގީގަތުގައި އެ ހިފަހައްޓައި އޮބެހެއްޓެނީ މިނިވަންކަން - ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

އެމްޑީޕީއަކީ ތަރައްގީއާއި މިނިވަންކަމުގެ ބަހުރުވަ ގެންގުޅޭ ފިކުރެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ބަސްމަގު ވަކިން ޚާއްޞަކޮށެވެ. އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކަންފަތްތަކަށް ފަސޭހަވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ މުޅިން ތަފާތު ބަސްތަކަކާއި އެހެން ވިސްނުމަކާއި އައު ވާހަކަ ތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަޅުވެތިކަމާ ދުރު މިނިވަންކަމުގެ އުއްމީދެއް ހިފައިގެންނެވެ. މި އިންގިލާބީ ފިކުރު އުފަންވުމުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޚުދު އެމަނިކުފާނެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ މިވާހަކަފުޅުތައް ކަންފަތަށް ވުރެ ފުނުން އިވިގެން ދިޔައީ އަޑުއެހި މީހުންގެ ހިތަށެވެ.

ކުރިން އެއީ، ރަސްކަމުގެ ދަރުބާރުން - ރަދުންގެ ހިރިޔާފާތުރާގެ ދަށުން މެނުވީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ހިރިނުލެވުނު މަރުކަޒީ ޒަމާން. އެއްވެސް ކަމެއް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމެއް އެއިރަކު ނޯވޭ. މަސް، ރޯނު، ބޮއްޔާއި ދަނޑިފަން އަދި ކުފުރާ އާއި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި އެއްކުރި ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ވާރު ދައުލަތުގައި ކޮށާރު ކުރެވޭ. މީހުން ދިރިއުޅުނަސް ނޫޅުނަސް ހުރިހާ ރަށަކާއި، އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި، އެ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރާއި ހަށި ފުރާނައިގެ އިހްތިޞާސް އެއިރު އޮންނަނީ މަރުކަޒު ކުރެވިފައި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީ ވަކާލާތުކުރާ ފަލްސަފާއަކީ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އަތުރާލައި ފަތުރާލުމެވެ. އެއް ތަނެއްގައި ޖަމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބާރުތައް ބަހާލުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާރަކީ ލިބުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް އިންސާނާގެ ހިތް މަލަރުވެ، ދަހިވެތިވާ އެއްޗެކެވެ. ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި މިކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިހު އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.

އަތުގައި އޮތް އިޚްތިޔާރަކާއި ބާރެއް ދޫކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ހިތް ނޭދޭ މި ނިންމުން ހިލޭ ސާބަހަށް، ހިތުން ރުހުމުން ނުނިންމޭތީ ވަމުން އައި ލަސްކަމެއް، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މިއޮތީ ލަސްވެފަ. ލާމަރުކަޒު ނުވެ އޮތުމުން، އަތޮޅުތަކުގައި ތިބޭ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހޭ ތަކުލީފުތައް އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީއަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ސާފު. އެ މަންޒަރާއި އޭގެ ތަޖުރިބާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކޮށްގެން. އަތުގައި ބާރުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމަށްވުރެ މާބޮޑު ނިޔަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބައޮތް. އެއީ، އޮތްނަމަ އޮތް ހުރަހެއް ގިރާކޮށް އެބާރުތައް އޭގެ ހަގީގީ މާނައިގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މާ ކުރިން ނިޔަތް ގަނެފައިވާ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

ގާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިދޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމުން، މި މަހައްލުގައި އެމަނިކުފާނު ބޮޑަށް ސިފަވީ، ޅ. ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގޭ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިވެހި ވެރިކަމުގެ ވައްޓަފާޅި ޒަމާނުއްސުރެ ދެމިގެން އައި ގޮތް ބަދަލު ވެގެން ދިޔަ ގޮތާއި އެ ބަދަލު އަންނާން ޖެހޭ ސަބަބާއި އޭގެ ހުއްޖަތް ރައީސް ޞާލިހު އެރޭ ބަޔާން ކޮށްދެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހީންގެ މައްޗަށް ހިންގާ އަމުރު މައުރޫފުގެ މުރަނަ ވެރިކަން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ އެކީ އެރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހިންގާ ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް ފުރޮޅާލި ޕާޓީ. ރާއްޖެ އުފެދި އެކުލެވިފައި މިއޮތީ ލާމަރުކަޒީ ސިފަޔަށް. ރާއްޖޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެ އާބާދުވެފައި ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ސިފައަށް. ދިވެހީންގެ ޠަބީޢަތާ އެއް ބައްޓަމަށް ދިވެހީންގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން މެނުވީ ނުހިންގޭނެ."

ލާމަރުކަޒީ ބަދަލަކީ ކުޑަ އަދި ފަސޭހަ ބަދަލެއް ނޫނެވެ. މިބަދަލާ ދެކޮޅު ގިނަ ގޮންޖެހުން ތަކެއް ހުއްޓެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހަކީ މިކަންކަން ގާތުން ދެކެ، ދެނެވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކަށް ބާރުތައް ލިބިދޭ ވާހަކަ މަޖިލިސްގޭގައި ދެކެވުނު އިރު އެއާ ދެކޮޅަށް ހުރި އޮއިވަރު އަޅުގަނޑު ދުށިން. އެއިރު އެއީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހިންގި ވެރިކަން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންނާ އެކީ ކުރާ ވެރިކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

ޒަމާންވެ އާދަވެފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް، އާ ކަމަކަށް ބަދަލުވުމަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ހެޔޮ ގޮތުގައި އެކަމެއް ގެނެސް ގަތުމުގައި ހަމަހަމަވާން ޖެހެއެވެ. ޝަރުޠުތަކަކާއި ކުރާން ޖެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަކާއި ވާންޖެހޭ ވަކި ގޮތްތަކެއް ހުރެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މި ތަގުރީރުގައި އެކަންކަމަށް ވެސް އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ.

މިނިޒާމް ލާހިކުވެ ފައްކާވުމަށްޓަކައި، އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމަށް ރުހި ގަބޫލުވެ، ދަސްވެ އަހުލުވެރިވާން ޖެހޭ. އެމްޑީޕީއަކީ އެމީހުން. ދެން އަންނަން ޖެހެނީ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްތައް. ކެންޑިޑޭޓުން ތިޔަ ވާދަ ކުރައްވަނީ އެކަމަށް. އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލްތަކަކީ މިނިޒާމްގެ އިދާރީ އިންޖީނު. މިއާއެކުއެކީ ލާމަރުުކަޒުވުން ލާޒިމު ދާއިރާތަކެއް އެބަވޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ވުމަށް މިހާރު ދަތުރު ފަށާފައި މިވާ ދާއިރާތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒު ވުމުގެ ރަނގަޅު ދިރިހުރި ބައެއް މިސާލު ވެސް ދެއްކެވިއެވެ.

"މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒު ވާން ޖެހެނީ ތަރައްޤީ. އެ ތަރައްޤީގެ އަސާސަކީ ތައުލީމާއި ހުނަރު. އިންސާނީ ވަޞީލަތް. ހަމައެހެންމެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޒަރޫރަތުތައް. ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިޞާދީ ޙަރަކާތް. ދަތުރުފަތުރާއި މުވާޞަލާތުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތައް. ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒުވުން މުހިންމުކަން ފެނިއްޖެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒުވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ. ރަށްރަށުގައި ވަކިން ޓާސްކް ފޯސްތައް ހަދައިގެން ފުރިހަމަކުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުކުރިނަމަ އަތޮޅުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދިޔައީސް"

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވީ ލާމަރުކަޒީ ބޮޑުމަންޒަރަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ހިއްޕަވާ އަމާޒުގެ މަންޒަރު ތިލަކޮށްދެއްވަމުންނެއެވެ. އަދި ބައެއް ކާމިޔާބީތަކުގެ ނަން ވިދާޅުވަމުންނެއެވެ.

މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލާމަރުކަޒީ ޞިއްޙީ އިޖާބައަށް ސަރުކާރު މިވަނީ ފުރިހަމަ އަމާޒެއް ހިފާފައި. ސީޓީ ސްކޭންއާ އެމް.އާރު.އައި. އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ ވަސީލަތަކާއި އެއާއި އެކަށޭނަ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލޭގެ ބިމުން ފެންނަ ހުވަފެނެއް. އެހުވަފެނުން ހޭލައި ޓަރޝަރީ 5 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖެ މިކަމުގައި ލާމަރުކަޒު ވާނެކަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ކަށަވަރު ކަމެއް. އެންމެން ތިބީ ކޮވިޑްގެ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތާށިވެފަ. އެހެން ވިޔަސް ކާމިޔާބު މައިބަދައިގެ އޮޮޕަރޭޝަން އައްޑޫގައި ކުރެވިއްޖެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި، ސީޓީ ސްކޭން ގާއިމް ކުރެވިއްޖެ. ކުރިން އޮތް ޝައްކުވެސް ފިލައި ހިނގައްޖެ. ލާމަރުކަޒުވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތިއްޖެ. އެމްޑީޕީ އެ ބައްޓަމަށް ފެތިނިމިއްޖެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ފެޑެރަލް ނުވަތަ ޔުނިޓަރީވިޔަސް ގައުމެއްގެ ހިންގުން ލާމަރުކަޒު ވަނީ ހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ހަލުވިކޮށް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރަން ހުރި ގިނަ ކަންކަން އެތައް ޒަމާނަކަށް ނުވެހުރީ ވާންޖެހޭ މުހިއްމު ބޮޑެތި ކަންކަން ނުނިމި ހުރުމުގެ ބަހަނާގައެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދާ އަމާޒު ހުރީ ފިނިހަކަ ދެވެއްޔާ، އަހަރަކު ބަނދަރެއްގެ ރޭޓުން 200 އަހަރަށް ކުރިން ޖެހި ހިސާބު ކަރުދާސް ވީދާލެއްވުމަށެއެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓަކީ އިތުރަށް ދައްކަން ނުޖެހޭ ވާހަކަ އަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށެއެވެ

ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޒަރޫރަތުތައް ލާމަރުކަޒު ކުރަން ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ޖެހިފައި މިވަނީ އެކަންކަން ޤާއިމު ކުރަން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމު ކުރުމުގެ ވަޢުދު އެ ދަނީ ބާރު ދުވެލީގައި ފުދެމުން. އެއަށްފަހު އެކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒުވެ ކައުންސިލް ތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ. ވިޔަފާރިއާ އިގްތިޞޯދީ ހަރަކާތަކަށް ބަލާއިރު ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަަކަށް އާގުބޯޓް ފަހަރު އެދަނީ އޮޕަރޭޓް ވަމުން. މުދަލާ ޚިދުމަތް އެއް އަތުން އަނެއް އަތަށް، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުވެ އެދަނީ މާލެ އާ ނުބައްސާ ލާމަރުކަޒު ވަމުން. މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދީ އިންތިޒާމް ތަކާ ކެޕޭސިޓި އިތުރު ކުރުން މިފްކޯ އެގްރޯ ކުންފުނިން ބާރަށް އެބަ އިންތިޒާމް ކުރޭ. SME ލޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އިގްތިޞާދުގެ ދިރުން ކަމުގައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކައް އެބަދެވޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ރާއްޖެ ހިނގައި ގަތުމުގެ މަންފާއަކީ ކުރިއާލާ ތަސައްވުރު ކުރަންވެސް ނޭނގޭހާ ހެޔޮބޮޑު ބަދަލެއް ގައުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ގެނުވާނެ ކަމެކެއެވެ. މުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ފަންތި އަކާ ގިންތިތައް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޝާމިލްވުން އިންތިހާއަށް އޮންނާނެ ނިޒާމެކެއެވެ. ބިމާއި ގުދުރަތީ ހުރިހާ ވަސީލަތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އަތްލެވޭނެ ހެޔޮ އިންގިލާބެކެއެވެ.

އިހްތިސޯސީ އިމުގެ ތެރެއިން ރަށްތަކާ ބިންތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް އެވަނީ ލިބިފަ. ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓަރނެޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްތައް ގިނަވެ ސްޕީޑް ފެރީ ވުޖޫދުވުމުން އިތުރަށް މިދުވެލި ދާނީ ބާރު ވަމުން. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އައު އިޞްލާހުތަކާއެކު މި ފަހަރު މި ހޮވޭ ކައުންސިލުތައް ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވަރު ކުރަމުން މިއަންނަ ފަދަ ފުރިހަމަ އަދި ފުރަތަމަ ކައުންސިލުތަކަށް. އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރުމަށް މިހާރު އެވަނީ ޤާނޫނު ލާޒިމުކޮށްފައި. އެހެންކަމުން ކައުންސިލުތަކުގައި އަންހެނުން ސާމިލުވާ ޢަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ. ހަމަ އެހެންމެ މުޅި ކައުންސިލުތަކުގެ ދައުރުވެސް އިހުނަށްވުރެ މާބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ. ކައުންސިލުތަކުގެ އިހްތިޞާސްތައް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތައް މިހާރު އެވަނީ ކަނޑައެޅިފައި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުތަކުގެ މިލްކުވެރިން އިތުރުވެ މާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލުތަކަށް ބޮޑުތަނުން ލިބިގެންދާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިހް ދެއްވި ލާމަރުކަޒީ ތަގުރީރަކީ ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮއްލެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ނިޔަތާ ދޫ، ރުހިގަބޫލުވެ ދެއްވާފައިވާ އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްހަލާލު އިގުރާރެކެއެވެ. ވެރިންނަކީ އައިސް ގޮސްވާ ބައެކެއެވެ. ނާންނަނީ، އަދި އައިސްފިއްޔާ ނުދަނީ ވެސް ބާރުތައް ދޫނުކޮށ، ހިފަހައްޓާ، ވެރިކަމުގައި ބަގުޑިލާ އޭގެ މަތިން ހިތްނުކެނޑޭ ވެރިންނެއެވެ.

އެއް ތަނެއްގައި ކަންކަން މަރުކަޒުވެ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމަށް ވުރެ ގައުމަށް ލާބައޮތް ގޮތަކީ ލާމަރުކަޒު ވުން. އެއީ އެމްޑީޕީގެ ހުވަފެން. އެހުވަފެނުގެ ތައުބީރަކީ ރަށްވެހިފަތިހަށް ފައްކާވެފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ކެނޑިޑޭޓުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ޅ. ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގޭ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞޯލިހް އަކީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ފަސް އަހަރަށް ކުރައްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ ރައީސް އެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު