ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 23:27
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުން
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހެލްތު ސެންޓަރތަކަށް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހަމަވާނެ: މިނިސްޓަރ ނަސީމް
 
އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުގެ މައްސަލަ މި މަހުގެ އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ހައްލުވާނެ
 
މިހާރު ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

ހެލްތު ސެންޓަރ ތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން މަދުވާ މައްސަލަ މި މަހުގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެކީ އެކައްޗަކަށް ހައްލުކޮށް ހޮސްޕިތަލްތަކަށް ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރުން ހަމަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހިފަތިސް ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި ނ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތު ސެންޓަރތަކުގައި ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރަށް، އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު ވަރަށް ހަލުވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ލިބޭ ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަންނަ މަހު ވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަޑުމަޑުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ.

ހެލްތު ސެންޓަރތަކަށް މަދުވާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް މަދުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ މުޅިން އެކީ އެކައްޗަކަށް ހައްލުވާނެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް. އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް ނުކުރަނީއެކޭ ނޫން. ހަމަ ލިބުނު ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވަމުންދާނަން، ސްޓާފުންގެ މައްސަލަ، ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ މައްސަލަ، ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ.
ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނަސިމް

މީގެ އިތުރަށް އެމްބިއުލަންސްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްބިއުލަންސްގެ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ބައެއް ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލަންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިދާނަމަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި، މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބި ކޮންމެ 1000 މީހަކަށް ދެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަތް ނަރުހުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތިބީ 900 ޑޮކްޓަރުންނާއި 2907 ނަރުހުންނެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް