އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުން
އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ފުލުހުން
 
އެއްފަހަރާ 10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމުތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅެވޭނެ
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ
ކ. މާލެ |
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މުޒަހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން،
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމުތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓައިލުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް، އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނާ ވެސް ޚިލާފަށް ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިންތިހާއަށް އިތުރު ވެފައިވާ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅަކީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށް މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަދަ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފު އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް ގާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދި ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ބުނީ މާލެސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ބޮލަކަށް 150 ރުފިޔާ އާއި 250ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދީގެން މުޒާހަރާއަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ މަސްލަހަތު ނަގާލުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަދި ޒުވާނުން ބޯން ބޭނުންކުރާ އެކި ޒާތުގެ އެއްޗެހި މުޒާހަރާ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެމުންދާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިންމަނިކު ޕީޕއެމްގެ ލީޑަރޝިޕް މެމްބަރުންނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ މާދަމާގެ މުޒާހަރާއަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާދަމާގެ މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބުންޏެވެ. އަދި މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެވެން ނެތް ނަމަވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުދިން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުޒާހަރާއަށް ފަންޑު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެނީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކާއި، މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
67%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved