ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 23:35
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް، މިތަންތަނުން ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 8:00 އާއި ހަމައަށް
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް، މިތަންތަނުން ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 8:00 އާއި ހަމައަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެފޭތަކުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިއަށް ބަދަލެއް
ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!
 
މި އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަން ފެށިގެން
 
ޓޭކްއަވޭ އަދި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 10:30 އާ ހަމައަށް
 
ޑައިންއިން ކުރެވޭނީ ރޭގަނޑު 8:00 އާ ހަމައަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޑައިންކުރެވޭ ގަޑިއަށާއި، ޓެކްއަވޭ އަދި ޑެލިވަރީގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެންނަ ކޭސްތައް ދަށް ނުވެ އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރެފައިވާއެންގެވުމުގައިވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށްޓަކައި، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، 27 ފެބްރުއަރީ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން، ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންނުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅީފަޅުގައި ހިންގާ ކެފޭ، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ، އާންމުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެންމެހައި ތަންތަނުން، ޓޭކް އަވޭއާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދިނުން ރޭގަނޑު 8:00ން ފެށިގެން ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ޓޭކް އަވޭއާއި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރޭގަނޑު 10:30ން ފެށިގެން ހުއްޓައިލުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅު ތަންފީޛުކޮށް، އެ ފިޔަވަޅު ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި، މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް އަންގާފައިވެއެވެ.

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 6:00ން ހެނދުނު 6:00ށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައިވާ އިރު، ރޭގަނޑު 11:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 4:30ށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ހިންގަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް