ކިމްއާއި ކާންޔޭ ވަރިވުން
ކާންޔޭ ކައިރިން ވަރިވާން ކިމް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި
 
ވަރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެ މީހުން ވެސް ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނޭ
 
ކުދިންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ދެމީހުންގެ މައްޗަށް
 
ދެމީހުންގެ މުދާ ބެހުމަށް ވެސް އެދިފައިވޭ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
2014 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރި ކިމް (ކ) އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކާންޔޭ (ފ) - ކިމް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށްފަހު ލޮސްއެންޖަލިސްގެ ކޯޓަށް ވަރިވާން ފޯމް ހުށަހަޅާފައި
އޭޕީ

މަޝްހޫރު ރެޕަރ ކާންޔޭ ވެސްޓް ކައިރިން ވަރިވާން ރިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކަރޑޭޝަން އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ކޯޓަށް ފޯމް ހުށަހެޅިކަން ސްޕީރިއަރ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ސީއެންއެންއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ކާންޔޭ ވެސްޓް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ފެތުރިފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަޖެހި ހައްލު ނުވާ ހިސާބަށް ގޮސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވަރިވާން ނިންމި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ފެތުރުނެވެ.

ކަރޑޭޝަންގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ކްރިސް ވެލްޑަރ ވަނީ ވަރިވާން ފޯމް ލާފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން ކިމް އިތުރަށް ކޮމެންޓްކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކިމް ވަރިވާން ފޯމް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކާންޔޭގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ސީއެންއެން އިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެދެވޭ އިޖާބައެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވަރިވާން ލާފައިވާ ފޯމްގައި ބުނެފައިވަނީ ދެ މީހުންނަށް އެއްބަސް ނުވެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، 4 ދަރިންގެ ބަލަދުވެސް ދެމީހުންނަށް އަރާގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް އެދޭކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ މުދަލާއި ދަރަންޏާއި އަރަންޏަށް ވެސް ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ދެމީހުންގެ ހަޔާތް އެކުގައި ފެށުނީ އިޓަލީގައި ބެއްވި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަކުންނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ޖެހި ދެމީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި ދުރުގައި އުޅޭތާ ދުވަސްތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. އެގޮތުން ކާންޔޭ ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެ ހުންނަ ޔޯމިންގައެވެ. އަދި ކިމް ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ކެލިފޯނިއާގައި ދަރިންނާއެކުގައެވެ.

ކާންޔޭއާއި ކިމް ބައްދަލުވީ 2000 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާތާ މާގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެއެވެ. ދެ އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު ކިމް އާއި ކާންޔޭ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުއެވެ. އަދި ދެ މީހުންގެ ހަތަރު ކުދިން ތިބެއެވެ. ހަތް އަހަރުގެ ނޯތު، ފަސް އަހަރުގެ ސެއިންޓް، ދެ އަހަރުގެ ޝިކާގޯ އަދި އެއް އަހަރުގެ ސާމްއެވެ.

ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ދެ މީހުން ހަމައެކަނި ބައްދަލުވެފައިވަނީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި ކަމަށާއި ކިމް އަދިވެސް ވަރިވާން ކޯޓްގައި އެދިފައި ނުވާ ސަބަބަކީ ދަރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީކަމަށް ކިމްގެ އާއިލާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯވ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ "އީ"އިން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ކިމް އެންމެ ފަހުން ކާންޔޭއާއެކު ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ. ކައިވެނި ރޫޅެނީ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކިމް ނޫނީ ކާންޔޭގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
17%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 23:14
kkkkk
kaleaa innantha varivaneee