raajjemv logo
ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ރޭޕެއް ނުކުރާނެ
ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ރޭޕެއް ނުކުރާނެ – ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރައްދުދީފައި
 
ކިޔަވައިގެން ތިބޭ މީހުން މިޒާތުގެ ކުށަށް އެރީމާ ވަރަށް ލަދުގަނޭ
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,793
17 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 15:18
ކ. މާލެ
ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އެންޖީ މޮޓްޝޭގާ

ކިޔަވައިގެން ހުރި ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާފައިވާ ފިރިހެނެއް ނަމަ އަންހެންކުދިން ރޭޕް ނުކުރާނެ ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އެންޖީ މޮޓްޝޭގާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކިޔަވައިގެން ތިބޭ މީހުން މިޒާތުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކަ ވެސް އިވޭކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެ ދެރަވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ވެރިރަށް ޕްރިޓޯރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައި އެތަނުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރޭޕް ކުރުމަކީ ތަންދޮރު ނުދަންނަ އަދި ނުކިޔަވައި ތިބޭ ޖާހިލުންގެ ކަމެއް ކަމަށާއި ކިޔަވައިގެން ތިބޭ ތަހުޒީބު މީހުންނަކީ އެކަހަލަ ޖަރީމާތަކާއި ގާތްވާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ރޭޕުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ދާއިމީ ހައްލަކީ ހުރިހާ ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ކިޔަވައިދީ ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީމާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ މީޑިއާގައި އެކަމަނާއަށް ފާޑުކިޔުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި މިނިސްޓަރުގެ ވިސްނުންފުޅާއި މައުލޫމާތު ރަގަޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރޭޕް ކުރުމަކީ ކޮންގޮތަކަށް ކިހިނަކުން ހިނގާކަމެއް ކަމުގެ އަސްލު މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ވެސް ނެތް ކަމުގައެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނަނީ ކިޔަވައިގެން ތިބޭ މީހުންވެސް ރޭޕް ކުރާކަން މިނިސްޓަރަށް ނޭނގުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ރޭޕް އެންމެ ގިނަ އެއްގައުމެވެ. އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ގޮތުގައި ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 110 ކޭސް ރިޕޯޓް ކުރެވެއެވެ. އަންހެންކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި ކަންކަން ސިއްރުކޮށްގެން ހިމޭނުން ނުތިބުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި އެންޖީއޯތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ އެއް ގައުމަކީ ވެސް ދެކުނު އެފްރިކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް