raajjemv logo
ވެކްސިންގައި އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަށް ރާއްޖެ
ރައީސް ޞޯލިހުގެ ތަރައްގީގެ ތަރުތީބު، ވެކްސިން ޖެހުމުގައި އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރީގައި ދިވެހިރާއްޖެ
 
ވެވެން އޮތްހާ މަދަދަކާ ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި
 
ކޮވިޑް19ގައި ރައީސް ސޯލިހު ހުރިހާ ސިޔާސަތެއްގެ ނާރެހަކަށް ހެއްދެވީ ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނަ
ރާއްޖެ އެމްވީ
9,393
ކ. މާލެ |
16 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:02
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް

ތަރައްގީގެ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިޙުގެ ވިސްނުންފުޅު ތަފާތެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުތީބު ކަރުދާސް ބިނާ ކުރައްވަނީ އެހިނދަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުން ބޮޑު އަސާސީ ކަންކަން އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަ ގޮތަށެވެ.

މިސާލެއް ބަލާނަމަ ކޮވިޑް 19 ލައިގަތުމާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ހުރިހާ ސިޔާސަތެއްގެ ނާރެހަކަށް ހެއްދެވީ ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނާއެވެ. މި ދަތިހާލަތުގައި ތާށިވެ ކުރިމަތިވެދާނެ ތުރާތަކުން ރައްޔިތުން މިންޖު ކުރެއްވުމެވެ. ވެވެން އޮތްހާ މަދަދަކާ ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ކުރިމަތިވި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި ވަޒީފާ ގެއްލި، މުސާރަ ނުލިބި، އާމްދަނީ ހުއްޓި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި ބިލްތައް ނުދެއްކުމުގެ ބުރަ، ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާނެކަން އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ދެނެވަޑައިގެންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަރޯސާވާ މީޙުންނަކީ ރާޢްޖޭގައި ގިނަ ބައެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުނުނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ދޫކޮށް ނުލެއްވުމަށް ރައީސް ޞޯލިޙު ނިންމެވިއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވުމާ އެއްހަމައިން ދެން އެމަނިކުފާނު ވިސްނައިވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ވަޒީފާ ތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކާމެދުއެވެ.

މި ސަބަބަށްޓަކައި އަދި ޢާންމު ވަޒީފާތަކުން ފަރުދުން މަހްރޫމް ވިޔަނުދިމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތައް ޝާމިލްވާ ގޮތުން 1000 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ސަރުކާރުން ދޫކުރިއެވެ. ބޭނުމަކީ ވީގޮތަކުން, ވެވުނު މިންވަރަކުން އަމިއްލަ ވަޒީފާތައް ހިފެހެއްޓި، އޭގެ ޒަރީޢާއިން ރައްޔިތުން ބެލެހެއްޓުމެވެ. އެހެންކަމާއެކުވެސް ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ ހުއްޓުނު ގިނަބަޔަކު ތިއްބެވެ. އެފަދަ 17147 މީހަކަށް ފާއިތުވި 2020 ވަނައަހަރު 221 މިލިއަން ރުފިޔާ އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދޫކުރި އެވެ.

އެއާއެކު ފެނާ ކަރަންޓަށް ރައްޔިތުން އެދަނޑިވަޅުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ބިލްތަކުން ޖުމްލަ 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައިދެވުނެވެ. ހައުސިން ލޯންތަކަށް ލުއިދީ، މަތީތައުލީމުގެ ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީ ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބިމުކުލި 6 މަހަށް ފަސް ކޮށްދެއްވިއެވެ. ސަރުކާރުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުޔެއް ދެއްވުމަށް ރައީސް ޞޯލިހު ނިންމެވީ އެލުއި ޢާހިރުގައި ގޮސް ނިމޭނީ ރައްޔިތު މީހާއަށްވާ ލުޔެއް ކަމުގައިވުން އެދިވަޑައިގެންނެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީއާ ގުޅިފައިވާ ސިނާއަތެކެވެ. އެ އިންޑަސްޓްރީގެ 240 ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން 95 މިލިއަންގެ ލޯނު ދިނީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމަކުއެވެ. އެއީ އެދާއިރާއިން އާމްދަނީ ލިބޭނޭހެން އައު ވަޒީފާތައް ލާހިކުކޮށް ކޮވިޑްގެ ޙާލަތުގައިވެސް އެދާއިރާ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމަށެވެ. މިހާރު ފުރަބަންދު ނިމި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯޑަރު ހުޅުވި އެއްގައުމުގެ ގޮތުގައި މިރާއްޖެ ވަނީ ވެފައެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިހުގެ ތަރުތީބުން ދަންނަވާނަމަ ތަރައްގީއަށްޓަކާ މިވަގުތު ހިންގޭނެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ހުރިހާ ދިވެހިން ވެކްސިން ޖަހައި ކޮވިޑް19 އިން ރާއްޖެ ދިފާއުވުމެވެ.

އެހެންކަމަށް ވީއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގައި މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުނުއިރު މުޅި އޭޝިއާގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ 7 ވަނަ އިން 6 ވަނައިން 5 ވަނަ އަށް ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އެއައީ އެންމެ ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް ރައްޔިތުމީހާ އަށް ނުވި ރައްކަލަކާއި ރަނގަޅަކުން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބެއް އަދި ތަރައްގީއެއް ނޯންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
87%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް