raajjemv logo
ވީއައިއޭއަށް ވޮއިސް އޮފް ކަސްޓަމަރ އެވޯޑް
ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވީއައިއޭއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިތުރު އެވޯޑެއް!
 
މި އެވޯޑް ދީފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފީޑްބެކަށް ބަލައި
 
މިއީ ވީއާއިއޭގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާތީ ލިބުނު އެވޯޑެއް
 
މިއީ ފާއިތުވި ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވީއައިއޭއަށް ލިބުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެވަނަ އެވޯޑް
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,944
ކ. މާލެ |
9 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 16:22
ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި

ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު، ވޭލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އެއަރޕޯޓް ކައުންސިލް އިންޓަނޭޝަނަލް (އޭސީއައި)ގެ ވޮއިސް އޮފް ކަސްޓަމަރ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއީ ފާއިތުވި ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވީއައިއޭއަށް ލިބުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެވަނަ އެވޯޑެވެ.

ވީއައިއޭ ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ހަސަން އަރީފް ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއެވޯޑް ވީއައިއޭއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ވީއައިއޭގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ތިން ކުއާޓަރގައި ވީއައިއޭއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދީފައިވާ ގޮތުގެ އެސެސްމެންޓެއް އޭއައިސީން ހަދައި، ކަސްޓަމަރުންގެ ފީޑްބެކަށް ބިނާކޮށް މި އެވޯޑް އެއަރޕޯޓަށް ދީފައިވާއިރު މިއީ މުޅިން އަލަށް އޭއައިސީން ދޭންފެށި އެވޯޑެއްކަމަށް ހަސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ މިފަދަ އެވޯޑްތައް ވީއައިއޭއަށް ލިބުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރައަރައި ދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވެލަނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެޖެންސީތަކެއް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ހަސަން ވަނީ މި އެވޯޑް ލިބުމުގެ އަސްލަކީ މިހުރިހާ އެޖެންސީތަކުން އެކުގައި ކުރި މަސައްކަތުން އެއަރޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަން ރަނގަޅުކުރެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ވީއައިއޭއަށް ވަނީ އެއަރޕޯޓް އެކްރެޑޭޝަން ހެލްތު ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކުން ދެވަނައަށް ރާއްޖެއަށް މި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެއް ވަނަ ލިބިފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރިއާގެ އިންޗިއޯން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔެއިން ވީއައިއޭއަށް މިއެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ 12 ވަަނަ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް