raajjemv logo
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް
މިފަހަރު ވެސް ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވު ރޯދަސޭލް ފަށައިފި
 
ކުރައްވާ ކޮންމެ 500ރ އަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
2,789
ކ. މާލެ |
2 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 07:36
ރެޑްވޭވް ފިހާރަ
ރެޑްވޭވް

މިއަހަރުވެސް ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ފައިސާގެ އިނާމްތަކަކާއި އަގުހުރި އެތައް އިނާމްތަކެއް ލިބޭ ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެގޮތުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބިގެންދާއިރު އިތުރު 5 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް 10،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ސޯފާސެޓާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އިތުރުން އަގު ހުރި އެތައް އިނާމުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު 20 ފަރާތެއް މިއަހަރުގެ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލްގައި ގުރުއަތުން ހޮވިގެންދާނެއެވެ.

ކުރައްވާ ކޮންމެ 500ރ އަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިގެންދާ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ރެޑްވޭވްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި ރެޑްވޭވްއިން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ރޯދަ ސޭލްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނު އެކުލެވޭ، ރެޑްވޭވްގެ އެންމެބޮޑު ޝޯރޫމް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. މި ފިހާރަ ވެގެންދާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ފަރުނީޗަރ، ބަދިގެ ސާމާނު އަދި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ސާމާނުގެ އެތައް ބާވަތެއް ލިބިގެންދާނެ ޚާއްޞަ ފިހާރައަކަށެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރު ވެސް ރޯދަ ސޭލްއަށް ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ރޭޑްވޭވްއިން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ރޯދައާއި ގުޅޭ އައިޓަމްސް ތަކަކީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ރިކްއެސްޓުތަކާއި އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެ މަތީން މާރކެޓަށް ނެރެދީފައިވާ މުދާކަމުގައި ރެޑްވޭވް އިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް