raajjemv logo
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްރީން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފި
 
މިތަމްރީނަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭއިރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނެއް
 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 24ގައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,582
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 12:50
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮޮގްރާމަކީ، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް އަލަށް ނުކުންނަ މީހުންނާއި މި ޚިދުމަތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށެވެ.

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި، އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މަގުމަތީގައި ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ދައުރާއި، އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި ޑްރައިވަރުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާނެއެވެ.

މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ 200 މީހަކާއި މި ޚިދުމަތުގައި މިވަގުތު ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 169 މީހަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ހަތަރު ބުރެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. މިތަމްރީނަކީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭއިރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނެކެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާއިރު، އެސް.ޓީ.އޯ.ގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑްރައިވަރުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 2019 އިން 2024 އަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ރޯޑް އެންޑް މެރިޓައިމް ޕޮލިސިންގައި އެކުލެވޭ، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރެފިކް އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމްއެއް ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދު ދުއްވުމާއި، ތިމާ އާއި އަނެކުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެން އުޅަނދު ދުއްވުމުގައި ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެސް.ޓީ.އޯ ޑެލިވަރީ އޮފީހުގެ އިތުރުން އެސް.ޓީ.އޯ ތިލަފުށި އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޑްރައިވަރުން ބައިވެރިވި އެ ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފުލުހުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް