raajjemv logo
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޤާސިމްގެ މަރު
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ: މިހާރު އަދުހަމް ބޭނުވަނީ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު ކުރިއަށްދާން
 
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން ބޭނުންވަނީ އިޢުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް، ޝަރީޢަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށްކަމަށް
 
އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވުމުން ލިބޭ އަދަބު ލުއިވާނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދިފައި
މުހައްމަދު ފަޒީން
6,160
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 13:13
ކ. މާލެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އަދުހަމުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން: އަދުހަމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މުހައްމަދު ފަޒީން

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ޤާސިމް ހަސަން (59އ) މަރާލި މައްސަލައިގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމް މުހައްމަދު (21އ), މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)އާއެކު ވެފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަދުހަމް ބޭނުންވަނީ، ޕީޖީއާއެކު ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު ކުރިއަށް ގޮސް، އަދަބު ލުއިވާނެ ގޮތަކަށްކަމަށާއި، އަދި އެ އެއްބަސްވުމަށް އަދުހަމް އިންކާރުކުރި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން މި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އިބްތިދާޢީ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު، ދެވަނަ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވީ، ފުލުހުން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އަދުހަމް ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމަށްފަހު، އަދުހަމް ވަނީ އެ އިޢުތިރާފު އަނބުރާ ގެއްގޮސްފައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެން އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެންނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ފުރުސަތު ދެއްވުމުން، ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން ބޭނުންވަނީ، އަދުހަމާއެކު ކުރިންވެފައިވާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް، ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއީލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޕީޖީއާއެކު އަދުހަމް ކުރިންވެފައިވާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން، އިޢުތިރާފު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެ އެއްބަސްވުމެއް މިހާރު ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ދެ ފަރާތަށް ވެސް ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންބޭނުންވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގާޒީ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ހަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަދުހަމްގެ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އޮތްނަމަ، އަންނަ ފެބްރުއަރީ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ރައްދެއް އޮތްނަމަ، ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެފަރާތަށް ވެސް ފުރުސަތު ދެއްވާކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދެން މި މައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާނީ، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކަމަށާއި، ދެން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވޭނީ، ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށެވެ.

މިދިއަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ބަޔާނެއް ދޭން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ގާޒީ ވަނީ އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވޭނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ ޤާސިމް މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެ، ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުގައި އަދުހަމް ވަނީ، ކުރިން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާ އެހިސާބުން އެވަނީ ނިމިފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޖިނާޢީ އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ކުރިއަށްދާގޮތަށް އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތަކަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ އަޑު އަޑުއެހުންތަކެވެ.

ޤާސިމް މަރާލާފައި މަގުމަތީ އޮއްވައި ފެނިގެން މީހަކު، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:07 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، އަދުހަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މާރާމާރީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤާސިމް މަރާލި ދުވަހު ވެސް އޭނާ މަސްތުވުމަށާއި ޒަރޫރީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޭރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
80%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 17:45
ލަޓޯ ފަޓޯ
މީ ކޮންކަހަލަ އިންސާ ފެއް ޑީލްތަށް ހަދާގެން ސަރީއަތްތަށް ކުރުން!