raajjemv logo
ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ޚާއްޞަ ނިޝާން
ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ސުންގަޑިއަކީ 2021 ފެބްރުވަރީ 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 1400
 
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 ޕްރޮޕޯސަލް
 
އެންމެ މޮޅު ހުށަހެޅުމަކަށް 20000ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
5,642
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 09:02
ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނޫޓުތަކެއް
އެމްއެމްއޭ

ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ޚާއްސަޞަ ނިޝާނެއް ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތީރިޓީ، އެމް.އެމް.އޭ.އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމް.އެމް.އޭ.އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާން ފަރުމާކުރުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާފައެވެ. އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ނިޝާނަކީ ލިޔުމުގައި ފައިސާގެ ނަން ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެއްކަމުގައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް މި ފަދަ ނިޝާނެއް ހެދުމަށް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ނިންމާފައިވާތީ، މި ނިޝާން ފަރުމާކުރުމަށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ހުށަހެޅުމަކަށް 20000ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ ޑިޒައިން ހުށަހެޅުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ އުޞޫލުތައް ވެސް ތަފްސީލުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޑިޒައިން ހުށަހަޅަންވާނީ A4 ސައިޒް ކަރުދާހެއްގައި ކަޅާއި ހުދުލުކުލައިންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޑިޒައިންއާއި އެ ޑިޒައިނުން ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ޑިޒައިންތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފަރުމާކުރާ ނިޝާނަކީ ކަނާތުން ވައަތަށް އަދި ވައަތުން ކަނާތަށް ލިޔާ ބަސްތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ނިޝާނަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ލިޔުމުގައި ނިޝާން ޖަހާނީ ހިސާބު އަދަދުގެ ކުރީގައެވެ. ހުށަހަޅާ ޑިޒައިނަކީ ޑިޒައިން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ޑިޒައިނަކީ ނުވަތަ އޭގެން އެއްވެސް ބަޔަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތަކުން ހުއްދަ ނުހޯދާ ނަކަލުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 ޕްރޮޕޯސަލެވެ. އެއްފަރާތަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން އެއް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ވެސް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަލް އެމް.އެމް.އޭ.ގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2021 ފެބްރުވަރީ 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 1400ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ.އިން ބުނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިންސާފުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބަލާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނުން ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދޭ މިންވަރާއި، ތަފާތު ފޮންޓްތަކާއި ފޮންޓް ސްޓައިލްތަކާ އެކު ނިޝާން ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާއި ނަންބަރުތަކާއި ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ކެރެކްޓަރތަކާ އެކު ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ފައިސާގެ ނިޝާންތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ފެތޭ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް