raajjemv logo
ތިިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ޖަރީމާތައް
ތިިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލައިފި
 
މިޔަރުގެ އުރަހަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައި
 
ޖަރީމާތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުނުކުރެވޭކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,299
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 08:39
މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުނު ޖަމުޢިއްޔާތައް
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ތިިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިކަމަށް ގޮވާލައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 11 ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ވަނީ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

މި ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝިކާރައަކަށްވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޔާދަނުކުރެވިދާނޭ ފަދަ ބޮޑެތި އަސަރުތައް ތަޙައްމަލުކުރަންމުންދާ އަދި ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްލިބިފައިވާ ގައުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ ގައުމުގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ކަމުގައިވާއިރު، މި ވަސީލަތްތަކަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ދީ ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތިކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަން މި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ތިމާވެއްޓަށް އަގުނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުލިބޭކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ކ. ހިންމަފުށީ ކައިރީގައިވާ ފިނޮޅެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި، ފުރިހަމަ އަދި އަވަސް ތަހުގީގެއްކޮށް ކުށްވެރިވާފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވައިލާފައެވެ. މި ބަޔާނުގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން ވެސް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ މެދު ވެސް ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން ކުއްލިއަކަށް ނުހުއްޓޭނެކަމަށް ބުނުމާއި، ރާއްޖޭގައި މިޔަރު ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ވީނަމަވެސް މި ޖެނުއަރީ މަހު 480 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މިޔަރުގެ އުރަހަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވެސް މި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތިކުށްތަކާއި ޖަރީމާތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ބަލައިގަނެ، އެފަދަ ކުށްތައްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާކަމުގައިވާއިރު، "އީކޯ ސައިޑް" އަކީ "ޖެނޮސައިޑް" ތަކާއި އެއްވަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް އެދި، 03 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ބޭއްވި، 'އެސެމްބްލީ އޮފް ސްޓޭޓް ޕާޓީސް ޓު ދަ ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް' ގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުން މިޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 22ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނާއި، އަދި އެހެންވެސް ގާނޫނުތަކުންނާއި ގަވާއިދުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވީނަމަވެސް، މިފަދަ ޖަރީމާތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުމާއި މި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ނުދެވޭކަން މި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރަށް ވުރެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކޮށް، ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި އުނިކަންކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި، މިހާރުވެސް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ ގާނޫނުތައް ކަމަށްވާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލާއި ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ފަދަ ބިލުތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ފުރިހަމަ ބާރު މި ސަރުކާރުން އީ.ޕީ.އޭ.އަށް ދީފައިވާއިރު، އީ.ޕީ.އޭ.ގެ މަސައްކަތް މުސްތަޤިއްލުކަންމަތީ ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.

މި ނޫސްބަޔާން ނެރެފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް، ޒީރޯ ވޭސްޓް މޯލްޑިވްސް، ބިލީފް، ސޭވް ހުވަދޫ، ދަ މޯލްޑިވްސް، އީކޯ ކެއަރ މޯލްޑިވްސް، ސޭވް އަވަރ ވޭސްވްސް މޯލްޑިވްސް، ނަލަ ފެހި މީދޫ، ލޭންޑް ސީ މޯލްޑިވްސް، ސޭވް މޯލްޑިވްސް އަދި ހަވަދޫ އެއިޑް ގުޅިގެންނެވެ.

ކ. ހިންމަފުށީ ކައިރީގައިވާ ފިނޮޅެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ބަޔާންނެރެފައިވާއިރު، އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައިދެއްވުމަށް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ. ކ. ހިންމަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ފިނޮޅަކަށް ގިލިލަންކަންފުށީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޑޭވިޑް ސްޓެޕޮޓިކްއާއި އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް އަރައި އެ ފިނޮޅުގައި ކޯރު ކެނޑި މައްސަލައިގައި، ގިލިލަންކަންފުށީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ރާއްޖެއިން ފުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ފިނޮޅުގެ މިލްކު ވެރިކަން ރިސޯޓުގައި ނޯންނަ އިރު، އެ ރިސޯޓުން މިގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އާންމުން ފިނޮޅަށް ޕިކްނިކް ދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް