raajjemv logo
ޖަޒީރާ ސައްލާ
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް މިފަހަރު ޖަޒީރާ ސައްލާއެއް
 
މީގެ ކުރިން ވަނީ "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ނަމުގައި މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު، ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި ޝުއޫޢޫތައް ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތެއް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
7,107
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 08:07
ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް "ޖަޒީރާ ސައްލާ" ނަމުގައި ސަރުކާރުން ޙާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖަޒީރާ ސައްލާ ބާއްވާ ވަކި ތާރީޚެއް ސަރުކާރުން އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، މި ހަރަކާތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ޖަޒީރާ ސައްލާ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ސަރުކާރުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ މި ހަރަކާތަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި ޝުޢޫރުތައް ޙިއްޞާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތާބެހޭ ތަފްސީލު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާމަކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖަޒީރާ ސައްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައޫސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ވަނީ "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި މަޝްވަރާ ފޯރަމުތައް ބާއްވަން ފަށާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން އެކި މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމައްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގައި ޒުވާނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް "ޒުވާނުންގެ ހޮޅުއަށީ"ގެ ނަމުގައި ވެސް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން މި ސިލްސިލާ މެދުކެނޑިފައިވާއިރު، އައު ނަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެހުމަށް "ޖަޒީރާ ސައްލާ" ބާއްވަން ނިންމުމުން މިކަމަށް ތަޢުރީފްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް