raajjemv logo
ތ. ކިނބިދޫ މާލޫދު ހަރުގެ
ތ. ކިނބިދޫ މާލޫދު ހަރުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭނީ 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއަށް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
3,628
ކ. މާލެ |
21 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 23:12
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ތ. ކިނބިދޫ މާލޫދު ހަރުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖުން ބުނިގޮތުގައި، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ތ. ކިނބިދޫ މާލޫދު ހަރުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ޢަލީ ގީތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިކަމަށެވެ. ޢަލީ ގީތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި ދެމެދު މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއިވެސްކޮށްފައެވެ.

55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޫދު ހަރުގޭގެ ފާރުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި، ތަޅުން އެޅުމާއި، މާލޫދު ހަރުގެއަށް ވަންނަ ދޮރުތަކާ ދިމާއަށް ހަރުފަތްބަރިތަކެއް ހެދުމާއި، ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޫދުގެ ސީލިންގ ކުރުމާއި، ކަރަންޓް ވައިރުކޮށް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނެއެވެ. ޢަލީ ގީތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރި މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 496،981.00 (ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އެއް) ރުފިޔާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް