raajjemv logo
ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދުން
ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދި ޑޮމިނިކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މެސެޖެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް!
 
އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އެ ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ސިމާހާ ނަސީމް
6,340
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 14:14

ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެދި ކޮމަންވެލްތް އޮފް ޑޮމިނިކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރޫސަވެލްޓް ސްކެރިޓް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުވި މި މެސެޖުގައި ރޫސަވެލްޓް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ 72،100 މީހުންނަށް ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހުން ރޫސަވެލްޓް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ސިޓީގައި ރޫސަވެލްޓް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުގައި ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޤައުމަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވުމުން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާ ވާދަކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާއިން އެ ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރޫސަވެލްޓް ވިދާޅުވީ ހަރިކޭން މާރިއާއަށް ފަހު ވެސް އެއްލައްކަ ޑޮލަރުގެ އެހީ އިންޑިއާ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަަމށެވެ، އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ އެއިޑް ސްކީމްގެ ދަށުން ޑޮމިނިކްގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ވެސް ބޮޑުވަޒީރުގެ ސިޓީގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިން އުފައްދާ ޤައުމު އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެ، ބޫޓާން، ނޭޕާލް މިޔަންމާ އަދި ސީޝެލްސްއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އިންޑިއާއިން ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
25%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް