raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން އެންމެ ރަނގަޅީ ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު، ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި: އިލެކްޝަންސް
 
އެ ޑްރާފްޓުގައިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ، ޑަބަލް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ
 
އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނުގެ ޑްރާފްޓްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން އެބަހުރި
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުން ހުރީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިންދީ ނިމުމުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
މުހައްމަދު ފަޒީން
4,393
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 14:35
ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ފަޒީން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން އެންމެ ރަނގަޅީ، އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވިސްނުން ހުރީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންދީ ނިމުމަށްފަހު، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި ހާލަތުގައި، އަވަސްއަރުވާލައިގެން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްވުރެ، ދެފުށް ފެންނަ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން އަންނަ ޖޫން މަހަށް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން ބުއްދިވެރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19އަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާތީއާއި އަދި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާތީއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާމެދު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނުގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަހުސްކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ރަށްތަކަށްދާ ފަރާތްތަކުން 10 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނުވާންޖެހުމާއި، ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ފޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމާ ގުޅޭގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފައިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، ބެކަޕް ޕްލޭންގެ ދަށުން އިތުރު، އޮފިޝަލުން ނަގަންޖެހުމާއި، އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނުގެ ޑްރާފްޓުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމަ، މިހާރު އޮތް ބަޖެޓަށްވުރެ ޑަބަލް ޙަރަދު ކުރަންޖެހުމެވެ.

މީގެއިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އައުމަކީ ނުވަތަ ގެނައުމަކީ، އާންމު ސިއްހަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަމަށް ވޯޓުލާ އަންނަ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާއިރު، އެފުރުސަތު އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ވެސް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހުރިހާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށްކަމަށްވާތީ، މިނިވަން އިންސާފުވެރި، އަދި ކެޕްޕެއިންކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބިދިނުން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަކަށްވާތީ، އިތުރު ދެމަސްދުވަހަށް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްލުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރިކަމެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖޫން މަހަށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިމުމުން، ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އޭރުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން ވެސް އަމާން އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެކަމަށް ވިސްނަވައި، ޖޫން މަހަށް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި، ގޮތެއް ނިންމުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިޢުލާންކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިޢުލާން ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
40%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް