raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު
އިންތިހާބު ބޭއްވުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ އިލެކްޝަނުން، އެޗްޕީއޭއަކުން ނޫން: ނިޔާޒް
 
އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވެސް އެބައޮތް
 
އެޗްޕީއޭއަށް އުސޫލު ކަނޑައަޅާ މަޝްވަރާ ދެވިދާނެ
 
އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ފަހިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
1,928
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 04:44
ކ. މާލެ
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމާ މެދު ގޮތް ނިންމާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިންތިހާބަށް ހުރަސް އެޅިފައި އޮތް އިރު ވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ފަހިކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ބައެއް ހުރަސްތައް ވެސް ހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ވެސް މިހާރު ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމާ މެދު އެންމެ ފަހުގެ ގޮތް ނިންމާނެ ތަނަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކަމަށެވެ. އެޗްޕިއޭއިންނާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާނެ ބައެއް އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކަމުގައި ދޭން ޖެހޭ އެކި ކަހަލަ މަޝްވަރާތައް ވެސް ދެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭގެ އެއްވެސް ނިންމުމަކުން އިލެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބާ ބޭހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނާ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން. އެއީ ހެލްތު އޮތޯރިޓީއެއް ނޫން. އެޗްޕީއޭ އަށް މިހާރު މި އޮތް ޕެންޑެމިކެއްގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިދާނެ. އަދި އިރުޝާދެއް ވެސް ދެވިދާނެ.
އަލީ ނިޔާޒް

އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮތުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ވެސް އެދުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމުގައި ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލަން އިލެކްޝަނުން ވެސް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި އަންގާރަ ދުވަހު ގެނައި ގާނޫނީ އިސްލާހުގައި އެކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ މިހާރު ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭތޯ ނުބޭއްވޭތޯ ވެސް ނިންމަން ވާނީ އިލެކްޝަނުން ކަމަށާއި ނުބޭއްވޭ ނަމަ 30 ދުވަހުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެއެވެ. އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވީ އެ ބާރު އެއްކޮށް ކޮމިޝަން އަށް ލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ހެދެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މީކީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރީ އިންތިހާބު ވެފަ ތިބި ބަޔަކު އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ރައްޔިތުންގެ ރުހުމެއް ނެތި ތިބޭ ތިބުމަކީ އެތައް ބައެއްގެ ހައްގާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމަ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނާ ތާރީހުގައި ހާއްސަ ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް ނުފެނުނު.
އަލީ ނިޔާޒު

އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އިންތިހާބު ފަސްވާ ވަރަކަށް މަޖިލީހަށް އެކަމުގެ ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް ނުދައްކާ ފަސް ކުރުމުގެ ބާރެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް ހައެއްގައި ބާއްވަން ތާވަލްކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނި އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބު ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

އޭރު ހާއްސަ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލައި އިންތިހާބު ފަސްކުރި އިރު އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައެޅީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހެވެ. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ މަގެއް ވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވުން މާބޮޑަށް ލަސްވަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ހާއްސަ ގާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގެނައި އިސްލާހުގައިވާގޮތުން އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ވަކި ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާފަ އެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް