raajjemv logo
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
އެޗްޕީއޭއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައި - އިދިކޮޅު
 
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކެމްޕޭންކުރުމުގެ ހައްޤުން މަހުރޫމްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޖަލްސާ 40 މިނެޓު ލަސްވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ސަބަބުންކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
1,880
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:01
ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
މަޖިލިސް

އެޗްޕީއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު އަވަސްކުރުމަށް ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަނީ މި ބިލްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން އަވަސްކުރެއްވީތީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. މި ބިލްގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ 40 މިނެޓު ލަސްވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ސަބަބުންކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަބަބައްޓަކައި އޭނާ ވަނީ އެ މެމްބަރުންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މިތާ އެބައުޅޭ ސަރުކާރު މެމްބަރުން މިކަން ލަސްކުރަން. މިއަގެ ޖަލްސާ ލަސްވީ އެމްޑީޕީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މެމްބަރުންނާއި ހެދި. އެމްޑީޕީގައިވެސް އެބައުޅޭ އެމްޑޕީ މެމްބަރުންނާި ސަރުކާރު މެމްބަރުން. މިއަދި މި މެމްބަރުންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ. އެމްޑީޕީއަށް އެބަ އިނގޭ އެޕާޓީއަށް އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބީ ނުލިބޭނެކަން. އެހެންވެ މިކަން މި މެދުވެރިވަނީ،
ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަކީ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާޙްކުރުމައި އެކި އެކި ނަންނަމުގައި ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީން ނުވެވި ދެވޭއިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް މި ހައްޤުން މަހުރޫމްވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެޗްޕީއޭގެ އަތްމައްޗަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ދޫކޮއްލާފައިވާ މަންޒަރު. ޖޭޕީ އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އެކި މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ނަމުގައި ކަރަންޓީނަކާއި ނުލާ ރަށްރަށް ގޮސް މި ހަދަނީ. މިއީ ނާއިންސާފެއް. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް މިވަނީ މި ހައްޤުން މަހުރޫމްވެފައި
ނައިފަރު ދާއިރަ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މެމްބަރު ޝިޔާމް ވަނީ މިކަމުގައި އިންސާފު ހޯދުމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރާނެކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާވަނީ އިދިކޮޅު މައި ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި އޮއްވާ ވާދަވެރި އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް