raajjemv logo
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
އިދިކޮޅުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާ ނުލައި ކޯރަމްހަމަކޮށް ޖަލްސާ ފަށައިފި
 
ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮއްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
 
ޖަލްސާއަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނާއި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ނަން ވަނީ އިއްވާފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
12,875
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 11:18
މަޖިލީހުުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކާ ނުލައި ކޯރަމްހަމަކޮށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބާއްވާ ޖަލްސާއަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު އަވަސްކުރުމަށް ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެކެވެ.

މި ޖަލްސާ ފެށުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯރަމްހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން 15 މިނެޓް މަޑުކުރުމުން ވެސް ކޯރަމްހަމަނުވުމުން މަޖިލީގެ ރިޔާސަތުގައި މިއަދު އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ވަނީ 15 މިނެޓް މަޑުކުރުމުން ވެސް ކޯރަމްހަމަނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސަލާމުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ނަން ވެސް އިއްވާފައެވެ. ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮއްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް އަލީ

ގޮލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީޤް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަޢީދު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަނީ

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު

ކޯރަމް ހަމަވުމަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޤަފޫރުމޫސާ

ސަލާމުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް

މައްޗަން ގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

އައްޑޫ މީދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

ކަަރަންޓީންގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އީވާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަޑިޖެހުނު އިރު ވެސް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއް ވެސް ވިޕެއް ވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ފިޔަވައި އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވެސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށިއިރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކަމުގައިވާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
60%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް