raajjemv logo
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އާންމު ފާޚާނާތަކެއް ހަދަނީ
 
ޓެންޑަރ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
 
އާންމު ފާޚާނާތަކަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓެންޑަރ ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވައިލާފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
3,252
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 09:31
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އާންމު ފާޚާނާތަކަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ޤާއިމުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީއިން ވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އާންމު ފާޚާނާތަކަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޓެންޑަރ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޓެންޑަރއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން އެޗްޑީސީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކޮށް 8 ފެބްރުއަރީ ގެ މެންދުރުފަހު 1ގެ ކުރިން އެޗްޑީސީގެ ގްރައުޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓެންޑަރ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50،000 (ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް އެޗްޑީސީއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންއެއް މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު 09 ޖަހާއިރު ބާއްވާނެކަން އެޗްޑީސީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި މީޓިންއަށް ފަހު ހަމަ އެދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަން ދައްކާލުމަށް ސައިޓް ވިޒިޓްކުރާނެކަމަށް އެޗްޑީސީއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މި ކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެޗްޑީސީއަށް ގުޅައިގެންނާއި މެއިލްކޮށްގެން ލިބޭއިރު، މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 27 ޖަނަވަރީގެ މެންދުރު 12:00ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އާންމު ފާޚާނާތަކަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބިޑް އޯޕަނިން އޮންނާނީ 8 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި އެޗްޑީސީ އޮފީހުގެ 3 ވަަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އާންމު ފާޚާނާތަކަކާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ޤާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެޗްޑީސީއިން ދަނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މީހުން އާބާދުކުރުމަށްފަހު އެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަށްސަށް ފަސޭހައިން އަރައި ފޭބުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ކަނެކްޓިންގ ބްރިޖުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބްރިޖު ވަނީ މިހާރު ހުޅުވައިލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބަސް ސްޓޮޕްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، "އޮޓޮމެޓިކް ކާ ވޮޝް" ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ކާރު ދޮވެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަނަކާއެކު ފިއުލް ޝެޑެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ރަމަޟާން މަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް