raajjemv logo
ބައި ލައްކަ ފަތުރުވެރިން
17 ދުވަހުން ބައި ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފި
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 585 ފެސިލިޓީވަނީ އޮޕަރޭޝަންއަށް އަނބުރާ ގެނެސްފައި
 
އިނގިރޭސިވިލާތުުގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައި
 
އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިން
އިސްމާއިލް އާޒިމް
3,247
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 08:22
ރާއްޖެއަށް ބައިލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އައިސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 17ގައި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

17 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ބައި ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފިއެވެ. ކޯވިޑް-19އަށް ޤައުމު ފުރަބަންދުކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 50،611 (ފަންސާސް ހާސް ހަސަތޭކަ އެގާރަ) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އައީ ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުން މި މުއްދަތުގައި 12،029 (ބާރަ ހާސް އޮނަތިރީސް) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި އިންޑިއާއިން ވަނީ 8،042 (އަށްހާސް ސާޅީސް ދެ) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގައި މިފަހުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވި ޔޫކްރޭންއިން 4،292 (ހަތަރުހާސް ނުވަދިހަ ދެ) ފަތުރުވެރިން ކަޒަކިސްތާނުން 2،318 (ދެހާސް ތިންސަތޭކަ އަށާރަ) ފަތުރުވެރިން ރޯމޭނިއާއިން 2،030 (ދެހާސް ތިރީސް ފަތުރުވެރިން އަދި ފަރަންސޭސި ވިލާތުން 1،745 (އެއް ހަސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ވަނީ އައިސްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުުގައި އިތުރު ފުރަބަންދެއް އިއުލާންކުރުމުން އެ ޤައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވެ ލިސްޓްގެ ފަހަތައް މިވަނީ ޖެހިލާފައެވެ. އެގޮތުން މިދިަޔަ އަހަރު ނިންމާލިއިރު ރާއްޖެއަށް 3 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު އޮތީ 1،718 (އެއް ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށާރަ) ފަތުރުވެރިންނާއެކު ލިސްޓްގެ 7 ވަނާގައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ ޖަރުމަނުވިލާތާއި، އެމެރިކާ އަދި ސްވިޒަލޭންޑެވެ.

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކުރުމައްފަހު އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއައްފަހު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލާފައިވަނީ ޖުމުލަ 555,399 (ފަސް ލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ) ފަތުރުވެރިންނާއެކުއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަލުން އަނބުރާ ރަނގަޅު ފައްތަރަކަށް އެޅެމުންދާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެސިލިޓީތައްވެސް އަލުން ދަނީ ހުޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 17 ޖަނަވަރީ 2021 އާއި ހަމައަށް އައިރު ރިސޯޓް، ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް، އަދި ސަފާރީ ހިމެނޭހެން 585 ފެސިލިޓީވަނީ އޮޕަރޭޝަންއަށް ގެނެސްފައެވެ. މިއީ ޖުމުލަ 42،634 (ސާޅީސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު) އެނދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް