raajjemv logo
ޓޫރިސްޓް ބީޗް
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓޫރިސްޓް ބީޗެއް އައްޑޫގައި ޤާއިމުކުރަނީ
 
ބީޗާ ކައިރިން މޫދު ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި
 
ޓޫރިސްޓް ބީޗެއް ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,895
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 08:17
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑައިވަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓޫރިސްޓް ބީޗެއް އައްޑޫގައި ޤާއިމުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ޑައިވުން، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވެ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ޑައިވުން ވަނީ ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޑައިވްކުރުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް، ފީނުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން ވެސް އައްޑޫގެ ރީތިކަން ބަލައިލުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވެސް ގިނަ ކަމަށާއި، އެފަދަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓޫރިސްޓް ބީޗެއް އައްޑޫގައި ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އައްޑޫ ޑައިވްގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓޫރިސްޓް ބީޗެއް ހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދަކީ ކޮބައި ކަމާމެދު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބީޗް ތަރައްޤީ ކުރާއިރު، ބީޗާއި ކައިރިން ބޭސިކް ޑައިވިންގއާއި މޫދު ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަރުތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މުރަކަތައް ދިރުވާ އާލާކުރެވޭނެ ފަދަ މެރިން ރިސާޗު އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަންތާ ޓްރަސްޓެއް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އައްޑޫގައި ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމަށް ޚާއްޞަ އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންޑާސް ތަމްރީނު ކުރުމާއި، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ޑައިވްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކަކީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި، މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް