raajjemv logo
އުރީދޫ
އުރީދޫ ބެލެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ގިފްޓް ކާޑް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
 
ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލުގައި ހިމަނާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
1,858
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:06
މި ހިދުމަތް ލިބެނީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި ކަރްޓީގެ ޕާރޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން
އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑާ ނުލައި އައިޓިއުންސް، ނެޓްފްލިކްސް، އެމޭޒަން، ޕްލޭސްޓޭޝަން، އެކްސްބޮކްސް ފަދަ އޮންލައިން ގޭމިންގް އަދި އީކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯރމްތަކުގެ ގިފްޓް ކާޑް ފޯރުކޮށްދޭ ކާރޓީ ސްޓޯރ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ގޭމިންގް ކޯޑް އަދި އީ-ގިފްޓް ކާޑް ބައްލަވައިގަނެވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ކާރޓީ ސްޓޯރ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާއިރު ކާރޓީ ސްޓޯރ މެދުވެރިކޮށް ގޭމިންގ، މިއުޒިކް، އައި ޓިއުންސް، ގޫގްލް ޕްލޭ، ޕްލޭސްޓޭޝަން، އެކްސް ބޮކްސް، ނެޓްފްލިކްސް، ސްޕޮޓިފައި، ޕަބްޖީ، ލީގް އޮފް ލެޖެންޑްސް، ވާރލްޑް އޮފް ވޯކްރާފްޓް ފަދަ އީކޮމާރސް އަދި ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯރމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގިފްޓް ކާޑް ފަސޭހަކަމާއެކު ބައްލަވައި ގަނެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެންނަމުން މިދަނީ އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމާއި އޮންލައިން ގޭމިންގ އަދި އޮންލައިން ސްޓްރީމިން ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުން ދާތަން. މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޑެބިޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ޖެހުމަކި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ކަމެއް. މިއަދު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި ކާރޓީ ސްޓޯރ ގުޅިގެން މި ހުޅުވާލެވުނު ޕްލެޓްފޯމަކީ މިހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދުމަށް ލުއިފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް. އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުން ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަކާ ނުލާ ކާރޓީ ސްޓޯރއިން އައިޓިއުންސް، ނެޓްފްލިކްސް، އެމޭޒަން، ޕްލޭސްޓޭޝަން، އެކްސްބޮކްސް އަދި މިނޫން ވެސް އެތަކެއް ގިނަ ޕްލެޓްފޯރމްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގިފްޓް ކާޑް އަދި ކޯޑްސް ބައްލަވައިގަތުމުގެ ފަސޭހަކަށް ލިބިގެންދާނެ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ، ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވި

ކާރޓީ ސްޓޯރ އަށް ސައިންއަޕް ކުރެއްވުމަށް:

 1. އިންޓަނެޓް ބްރައުޒަރ ގައި www.kartistore.com ޖައްސަވާ
 2. ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް ސައިންއަޕް ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ
 3. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކުރެއްވުމުން އެކްޓިވޭޓް ކުރެއްވުމަށް ލިބޭ އީމެއިލްގައިވާ ލިންކްއަށް ފިއްތަވާލައްވާ
 4. އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓް ކުރެއްވުމުން ކާރްތީ ޕްލެޓްފޯމަށް ލޮގިން ކުރެވޭނެ
 5. ލޮގިން ކުރެއްވުމުން ކާރްތީ ކާޑުގަތުމަށް "ބައި އަ ކާޑް" ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

ކާރޓީ ކާޑް ގަތުމަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ޖެހޭ ސްޓެޕްތަކަކީ:

 1. ބޭނުންފުޅުވާ ބްރޭންޑް އިޚްތިޔާރު ކުރުން
 2. ބޭނުންވާ ޢަދަދު އިޚްތިޔާރު ކުރުން
 3. މޯބައިލް ނަންބަރު ޖެސެވުމަށްފަހު ޕަރޗޭސް އަށް ފިއްތާލުން
 4. ޕަރޗޭސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން ޔަޤީން ކުރުމަށް ޕިން ނަމްބަރެއް މޯބައިލް ފޯނަށް ލިބިގެންދާނެ
 5. ޕިން ނަންބަރު ޖައްސަވާ ކޮންފާރމް އަށް ފިއްތާލައްވާ
 6. ޕިން ނަންބަރު ރަގަޅަށް ޖެއްސެވުމުން ބައްލަވައިގަތް ކާޑު މައި ކާޑުއިން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާނެ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި ކަރޓީގެ މި ޕަރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަކާ ނުލައި ކާރޓީ ސްޓޯރ އިން ތަކެތި ގަތުމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން ގެ ބިލުގައި ހިމަނާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާއިރު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯބައިލް ބެލެންސްގައި ހުރި އަދަދަކުން ކާރޓީ ސްޓޯރއިން ތަކެތިގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް