raajjemv logo
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް
މިދިޔަ އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ފޮތެއް ނެރެފި
 
އަހުލު ޕޯޓަލް އަކީ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވުނު ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް
 
މުވައްޒަފުން މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމި
ނާފިއު ރަޝީދު
2,783
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 23:10
ފާއިތުވި އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތެއް ނެރުން
ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ނެރެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފޮތް ނެރެދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ.

ފޮތް ނެރެދެއްވައި ކޮމިޝަނަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އެ ފޮތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ފާއިތުވި އަހަރު ޕީއެސްސީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އަހުލު ޕޯޓަލް" އަކީވެސް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ބިނާކުރަނިވި އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުގެ ހެޑް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވި އަހަރަކީ އެ ކޮމާނޑުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މައްސަލަތައް ބަލާފައިވާ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ވެސް ކޮމާންޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަހަރަށް ކޮމާންޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު އެ ކޮމާންޑުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާއި، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މައްސަލައެއް ނިންމައި ފައިލު ކުރުމާ ހަމައަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް