raajjemv logo
ފިޔަވަތި
ފިޔަވަތީގެ މެއިންޓެނަންސް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އެމްއޭސީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް
 
ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައި މި ވަގުތު 13 އަހަރުން ދަށުގެ 119 ކުދިން އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުން
ނާފިއު ރަޝީދު
1,861
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 18:41
ފިޔަވަތީގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލްއާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
އެމްއޭސީއެލް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ކަމުގައިވާ ފިޔަވަތި މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މެއިންޓަނެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެމްއޭސީއެލްއާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކުރެވުނު މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އެ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ބައެއް ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް، ސާވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބޮކި، ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގޯޑްން އެންޑްރިއު ސްޓުވަރޑްއެވެ.

ފިޔަވަތި މަރުކަޒުގައި މި ވަގުތު 13 އަހަރުން ދަށުގެ 119 ކުދިން އަންނަނީ ދިރިއުޅެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް