raajjemv logo
ސީރިޔާ ހަނގުުރާމަ
ސީރިއާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
 
އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ އިރު މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން އޭނާގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓާ ކުރާނެ
 
ހައްޔަރު ކުރީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
 
ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް 173 ދިވެއްސަކު ގޮސްފައިވޭ: ފުލުހުން
ނާފިއު ރަޝީދު
3,683
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:23
ކ. މާލެ
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ސީރިޔާގައި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހައްޔަރު ކުރި ދިވެހި މީހާ ނޭޝަނަލް ރެއިޓެގްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިދިއަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ދޫކޮށްލަފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ އިރު މޮނިކޮން އަމުރުގެ ދަށުން އޭނާގެ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓާ ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ސީރިޔާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން 173 ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރާއްޖެ އައުމަށް އެދެމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ހުވަފަތްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ޔަތީމް ކުދިން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މި ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ގައުމަށް އަންނަން އެ ފަރާތްތަކުންނާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއިން ސަރުކާރުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުވަފަތްވެފައިވާ އަންހެނުންނާއި ޔަތީމް ކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބޭރުގެ ދައުލަތްތަކާ ގުޅިގެން މި ފަރާތްތައް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަައިގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތަށް ވަނީ އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް