raajjemv logo
ހިޔާ މަޝްރޫޢު- ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
ހިޔާ ފްލެޓުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އޭސީސީން ނިންމައިފި
 
އުސޫލު އާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިވޭ
 
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނޭ
 
މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނަށް އެކަމާ ގުޅޭ 100ށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
4,289
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 10:38
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ- އޭސީސީން ވަނީ މި މައްސަލަތައް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި
މަޖިލިސް

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ނުބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފްލެޓުތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތައް އާންމު ކުރުމުން، މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނަށް އެކަމާ ގުޅޭ 100ށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ އެޗް7 ފިޔަވައި އެހެން ކެޓެގަރީތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމު ކުރިއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭ މިންގަނޑު އާންމުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަލާނެ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއް ނެތްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކެޓެގަރީ ތަކުގެ ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލު އާންމުކުރިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އޭސީސީން ވަނީ އެ ކެޓެގަރީތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނެ، ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ދީފައެވެ. އަދި އެއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ވެސް އިތުރު ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދީފައެވެ. އޭސީސީން މި މައްސަލަތައް ނުބަލަން ނިންމީ އެ ސަބަބުތަކާހެދިކަން އޭސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލަތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ފަދަ މައްސަލައެއް ވެސް ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދީފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ދީފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު ވަގުތީ ލިސްޓުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާފައި ވަނީ 2020 ޑިސެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 ޖަނަވަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް