raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާ ހިނދަކު އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާއެކު
 
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާހިނދަކު އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާއެކު ނޫނީ އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭނެ
 
މިގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހުމާއެކު 10 މެއި 2021ގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ލާޒިމެއް ނޫން
މުހައްމަދު ފަޒީން
3,288
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 09:35
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށާއިރު، އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ފަށަންޖެހޭނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށްކަމަށް "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020"އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން އެކުލަވައިލާފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020"އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން، އެގާނޫނުގައި 10 މެއި 2021ގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވާ މާއްދާ ވެސް ވަނީ އިސްލާހު ކޮށްފައެެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި އެބިލްގައި އިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައެއްް ނުވެއެވެ. އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާހިނދަކު އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ވެސް ކޮމެޓީން އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ ބިލްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020"އަށް މި ގެނެވޭ އިސްލާހުގެ ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަލުން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށަންވާނީ، އެކަންކަން ފެށުމަށް ދުރާލާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލްތައް، އިލެކްޝަންސް ކޮޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލައި، އާންމު ކުރަންވާނެކަމަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބިލުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގަންޖެހެއެވެ.

މިބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާއިރު، ދެން އެބިލު އަނެއްކާވެސް ދާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށެވެ. މި މަރުހަލާގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އެބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. އެބިލް ފާސްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާތަކަކީ، އެބިލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ، މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ބޭއްވޭ ހާއްސަ ޖަލްސާތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް