raajjemv logo
އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ސިންތެޓިކް ޓްރެކާއެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ޝާހިދު
 
މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި
 
ދުވާ ޓްރެކް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި
 
ސިންތެޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 12،543،231
ނާފިއު ރަޝީދު
2,213
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:57
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

އަލަށް ހުޅުވި އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދަައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެކުވެނި ޓްރެކާއި ދިވެހީންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅިއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 20 ވަރަހަކަށް އަހަރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވަމުންދިޔައީ އެކުވެނި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއަށްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިއަދު ހުޅުވިގެންދިޔަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކީ އެކަމަށްޓަކައި އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތުލީޓުންނަށާއި އާންމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްވެސް މި ފެސިލިޓީން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި 20 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި، ދިވެހީން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެކުވެނި ޓްރެކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ޒަމާނާއެކު އެކުވެނި ޓްރެކް ތަރައްގީވެފައިނުވާއިރު، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީއާއެކު މިހާރު ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމެއްކަންވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތްގުޅުވުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއީ މި ގުޅުން ދެމެހެއްޓެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް