raajjemv logo
އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ސިންތެޓިިކް ޓްރެކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ - ހައި ކޮމިޝަނަރ
 
މި ޓްރެކަކީ މާލޭގެ އިތުރުން މުޅި ގައުމަށްވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
ޓްރެކް ތަރައްގީކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް ފެނުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ
 
ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް
ފާތިމަތު އުދުމާ
3,402
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 19:54
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ތަރައްގީކުރެވިގެން މިދިޔަ އެކުވެނި ސިންތެޓިިކް ޓްރެކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައި ކޮމިޝަނަރ ވަނީ ދިވެހިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދުކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ޓްރެކު ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށްވެސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަފުލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައި ކޮމިޝަނަރ ވަނީ މިހާރު އެކުވެނި ޓްރެކް ތަރައްގީކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް ފެނުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީކުރެވިފައިވާ މި ޓްރެކަކީ މާލޭގެ އިތުރުން މުޅި ގައުމަށްވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ޓްރެކަކީ ހަމައެކަނި އެތުލީޓުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ޓްރެކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި ޓްރެކުން މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް، 24 އަހަރަށްފަހު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އާރްކޭއެލް ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޓްރެކުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ނިންމައި ސިންތެޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕޮލިސް ވެލްފެއާ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕޮލްކޯ) އިން ފަށާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސިންތެޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދަން ޝްރިންގްލާ އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފެވެ.

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރާއި ކުޅިވަރުގެ އާއިލާގެ ގިނަ ބޭފުޅުނުންނާއި، އެތުލީޓުން ވަނީ މި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް