raajjemv logo
ކައިވެނި ޕާޓީ ކްލަސްޓަރ
ކައިވެނި ޕާޓީ ކްލަސްޓަރއިން ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް!
 
ހަފުލާތައް ބާއްވާއިރު ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
އޭގެ ތެރެއިން 30 މީހުންނަކީ ޕާޓީއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ގެތަކުގައި ތިބި މީހުން
 
24 ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 14ށް 100 ކޭސްއެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު
3,889
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 17:49
ކ. މާލެ
ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ތެރެއިން، މިކްލަސްޓަރގެ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން
އެޑިޝަން.އެމްވީ

ޑިސެންބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއަކުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެ ކްލަސްޓާއިން ކޮންޓެކްޓްވީ މީހުންގެ އަދަދު 300ށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ހެޑް އޮފް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކްލަސްޓަރ އައިމިނަތު އަރޫޝާ ވިދާޅުވީ 24 ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން 14 ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް 100 ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މި 100 ކޭސްގެ ތެރެއިން 68 މީހުންނަކީ ޝީބިލްޑިންގައި ބޭއްވުނު ކައިވެނި ޕާޓީއަށް ގޮސްފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 30 މީހުންނަކީ ޕާޓީއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ގެތަކުގައި ތިބި މީހުން ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ވެސް ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ކްލަސްޓަރއާ ގުޅިގެން މުޅި ޖުމްލަ 300 ކޮންޓެކްޓުން މިހާތަނަށް ހޯދާ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަރޫޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ބަޔަކު ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިކްލަސްޓަރގައި ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އުމުރުން ދުވަސްވީ ހައިރިކްސް މީހުންނާއި ތުއްތު ކުދިން ހިމެނެއެވެ.

ކައިވެނި ޕާޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިފަދަ ހަފުލާތައް ބާއްވާއިރު އެ އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހުން މިފަދަ ހަފްލާތަކަށް ނުދިއުމާއި، ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް މާސްކް އެޅުމާއި، ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ބަހާލައިގެން މީހުންނަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައިވެނި ޕާޓީ ފަދަ ހަފުލާތައް އިންތިޒާމުކުރާ ތަންތަނަކީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަންތޯ ބަލައި، ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް