raajjemv logo
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތް
ގާސިމް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަދުހަމްގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި
 
އަދުހަމްވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފް ވުމަށްފަހު، އެ އިއުތިރާފް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި
 
އަމިއްލަށް ވަކީލެއް ހޯދަން އެދުނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސި ގާނޫނީ ވަކީލު ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ
 
އަދުހަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމައެއް ނުޖެހޭ، މީގެކުރިން ދައުލަތުން ވަކީލެއް ހަމަޖައްސައިދިން
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,544
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 10:37
ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އަދުހަމުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މީގެކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ގާސިމް ހަސަން (59އ) މަރާލި މައްސަލާގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމް މުހައްމަދު (21އ) ގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00އަށެވެ.

އެންމެފަހުން މިމައްސަަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން 25 ނޮވެމްބަރުގައި އަޑުއެހުމެއް ތާވަލްކުރިނަމަވެސް، ފަހުން އެ އަޑުއެހުންވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމް ވަނީ އޭނާއަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ޖަލުގައި އޮންނަންޖެހޭތީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދުހަމް ބުނެފައިވަނީ "ކޮތަރު ކޮއްޓެއްގައި އޮންނަންޖެހޭއިރު" ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރަން ދަތިވާނެކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވަކީލަކާ ނުލައިވެސް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެއްބަސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދައުވާއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިއެކިއުންތައް ބޭނުންވާކަން އަދުހަމް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެއާއެކު ގާޒީވަނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ބޭނުންވޭތޯ އަދުހަމާ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އަދުހަމުވަނީ މި ވަގުތު ވަކީލެއް ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، މައްސަލައިން ދިފާއުވުމަށް އަމިއްލައަށް ވާހަކަދެއްކޭނެކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ގާޒީއާއި ދައުލަތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށްފަހު އަދުހަމް ވަނީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކީލަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ، އައު ވަކީލަކާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ގާޒީވަނީ އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމަވާފައެވެ.

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެފުރަތަމަ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަދުހަމްވަނީ ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެ، ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުގައި އަދުހަމްވަނީ، ކުރިން ވެފައިވާ އިއުތިރާފް އަނބުރާ ގެންގޮސް، ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ އެވަނީ ނިމިފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޖިނާއީ އެހެން މައްސަލަތައްވެސް ކުރިއަށްދާގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުހެންތަކަށްފަހު، ޝަރީއަތުގެ އަޑު އަޑުއެހުންތަކެވެ. އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި މަގުމަތީ އޮތްވާ ފެނިގެން މީހަކު، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:07 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުން، އަދުހަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މާރާމާރީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް މަރާލި ދުވަހުވެސް އޭނާ މަސްތުވުމަށާއި ޒަރޫރީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޭރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް