raajjemv logo
އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހުއްދަ ހޯދުން
އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ދިނުމަށް ސެރަމް އިން އެދެފި
 
ސެރަމް އިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 1 ބިލިއަން ޑޯޒް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
މިމަސް ނިމެންވާއިރަށް ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާނެ
 
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ފައިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކުން އުފެއްދި ވެކްސިނަށް
 
މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒެއް ވިއްކަނީ 3 ޑޮލަރަށް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
3,117
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 07:55
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް
ރޮއިޓަރސް

އިންޑިއާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދަމުން އަންނަ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފިއެވެ.

ސެރަމް އިން އަންނަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިންގެ ގިނަ ޑޯޒްތަކެއް މެދު ފަންތީގެ ގައުމުތަކަށާއި މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުފައްދަމުންނެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ފައިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކުން އުފެއްދި ވެކްސިނަށެވެ. ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ފައިޒަރގެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަދިންއިރު އެވެކްސިން ޖަހަމުން އަންނަނީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކާއި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފައިޒަރގެ ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ.

ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަޑަރް ޕޫނަވައްލާ ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެމަރޖެންސީކޮށް އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ހުއްދަލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެކްސިން އުފައްދަމުން އަންނަ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން މިމަސް ނިމެންވާއިރަށް ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަށާނެކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒެއް ވިއްކަނީ 3 ޑޮލަރަށެވެ. އެހެން ގައުމުތަކަށް ވިއްކަނީ އެއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެހާބޮޑު އަގެއްގައި ޑޯޒްތައް ނުވިއްކާނެ ކަމަށް އެއިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެއެވެ.

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި 189 ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

އަޑަރް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭނީ 20 މިލިއަން ޑޯޒް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު 50 މިލިއަން ޑޯޒް ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ މަހަކު އިންޑިޔާއަށް އެއިންސްޓިޓިއުޓުން 30 އާއި 40 މިލިއަން ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެރަމް އިން މިހާރުވެސް ވަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް 11 މިލިއަން ޑޯޒް ވިއްކާފައެވެ. އިންޑިޔާގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ސެރަމް އިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 1 ބިލިއަން ޑޯޒް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދަމުން އަންނަ އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިނަށް ބްރެޒިލްގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ އޯޑަރުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެވެކްސިން ބޭނުންވެގެން މޮރޮކޯ އާއި ދެކުނު އެފްރިކާ އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އަޑަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް