raajjemv logo
މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން
މުންދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ސިޓީއެއް އާންމުކުރުމުން
 
މި މައްސަލައިގައި ވަކީލަކު ބޭނުން ނުވާކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވި
 
މިމައްސަލަ ތަހުގީގީ މައްސަލައަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގުނީ ވެސް މިއަދު
ނާފިއު ރަޝީދު
2,513
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 05:11
ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު)
ވީނިއުސް

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އާންމުކުރި މައްސަަލައިގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލީކުވި އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް މުންދު ވަނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ކަަމަށް ބުނެ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ލީކްކޮށްލި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިންވެސް މުންދު ވަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު، އެ އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މުންދު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ފޯނު ދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްނެތި ފޯނު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާދައެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލަ ތަހުގީގީ މައްސަލައަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެނގުނީ ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލާގައި ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުންތޯ އެހުމުން ވަކީލަކު ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރައްވާ ޓްވީޓެއް ނޫނީ މީސް މީޑިއާގެ ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ. ގާނޫނު އަސާސީގެ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ހައްގާއި، މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނާއި، ވިސްލްބްލޯ ގާނޫނު، މި ގާނޫނުތަކާ އެކީ، މިއީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކެން.
ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އެ އިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދިވަޑައިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ލީކު ވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަސް ތެރޭގައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ސުކޫކު އިޝޫކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ރަހުނެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް