raajjemv logo
އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ވެކްސިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
 
ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ
 
ވެކްސިން ދިނުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސެކިޔުރިޓީން ހިމެނޭ
 
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ 180 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ފަށާފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,607
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 04:55
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބާރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިން އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ ޗެމްބަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން އަމިއްލައަށް ވެކްސިން ގަނެ އެމީހުންގެ ސްޓާފުންގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖެހުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަފާނެކަމަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ 180 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެގައުމުގައި ފަށާފައިވަނީ މިހަފްތާގައެވެ. އޭޝިޔާ ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު އިންޑޮނޭޝިޔާއަކީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް އެއް ގައުމެވެ.

ވެކްސިން ދިނުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސެކިޔުރިޓީން ހިމެނޭއިރު އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ބުޑި ގުނާޑި ސަޑިކިން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރަށް އޮތް ބުރަ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ބޭނުންވާ ވެކްސިނެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެކުންފުންޏަކުންނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނީ މިހާރު ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެކްސިން ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށާއި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުއްސަނދިންނަށް އިސްކަންދޭކަން މިކަމުން ހާމަވެގެން ދިޔުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ވަނީ ވެކްސިން ގަތުމަށާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 5.3 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް