ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރުން މިމަހުގެ 17 ގައި

  • މިޖަލްސާގައި އީވާ ވަނީ މިބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި
  • ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވި
  • ކޮމިޓީން ބިލް ނިންމުމަށްފަހު ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު ބިލް ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 04:32 | 2,388

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ - މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު އަވަހަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ހާއްސަ ޤާނޫނު 2020 އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރުން މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލް ދައުރުން ބޭރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 29 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގައި އޮތްއިރު ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާ ބާއްވަވަނީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އިންތިޚާބު ލަސްވަމުންދާތީ އިތުރަށް ލަސްވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލާ އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެބިލްގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އޮންނަނީ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ކަމަށްވުމާއެކު މިޖަލްސާގައި އީވާ ވަނީ މިބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 89 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ބުނަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާ ބިލު ތަޢާރަފް ކުރުމަށްފަހު 7 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެބިލްގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު މަޝްވަރާ ދީފިނަމަ ތިން ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ބިލެއްގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އީވާ ވިދާޅުވީ މިބިލަށް އިބްތިދާޢީ ބަހުސްކުރުމަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެކަމަށެވެ.

ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބަހުސްކޮށް ނިމެންދެން އެޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަން. އެއަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް މަރުހަލާއަށް ގޮސް ކޮމިޓީގައި ބިލް ދިރާސާކޮށް ނިމިގެން 3 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު ވޯޓަކާ ހަމައަށް ބިލް ގެންދެވޭނީ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ

އެއަށްފަހު އީވާ ވަނީ މިޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ. ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 5 ވަރަކަށް މިނެޓަށެވެ. ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަގުތު ތަޅުމުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުއުފުލައްވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ އަޑުގަދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި އިސްލާހުގެ ބިލްގައި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެއްދުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ކުރުކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރަންވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު، މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގައި އެ މުއްދަތު ވަނީ 30 ދުވަހަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކުރުމާއެކު ޝަކުވާ ހުޅުހެޅުމަށް މިހާރު 10 ދުވަސް އޮތް ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރުމަށް ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ މެދު ފަސް ދުވަސް ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އޮތްއިރު، އެ މުއްދަތު ތިން ދުވަހަށް ކުޑަކުރުމަށްވެސް ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިމުމެއްގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ފަސް ދުވަސް ތެރޭ ހުށަހަަޅަން ޖެހޭއިރު، އެ މުއްދަތު ތިން ދުވަހަަށް ވަނީ ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި 15 ދުވަސް ތެރޭ އެ މައްސަލައަކާ މެދު ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭއިރު، އެ މުއްދަތުވެސް ވަނީ ހަތް ދުވަހަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި މި އިސްލާހުގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައި ވަނީ އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ މުއްދަތު ކުރު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލު ފާސްވެ، އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި އަލުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ފަށަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ފަސްކުރީ ހާއްސަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު ކަމަށް ބަޔާން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ހާއްސަ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް، މި ޖެނުއަރީ މަހު އެ އިސްލާހުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއްޖެނަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 3 އޭޕްރީލުގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.