އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ޒިކުރާ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަ

އެސްޖޭ ކޮންސްޓަރަކްޝަނަށް 111 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

  • ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެސްޖޭއަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވޭ
  • ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ 141 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ބުނޭ، އެފައިސާއިން އެޑްވާސަށް ސަރުކާރުންދިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށްފަހު 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެދިފައިވޭ
  • އޭރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ. ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ފުރަތަމަ 3 ބުރި ނިންމައި ހުޅުވޭނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 11:22 | 6,286

ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން އެތަނުގެ ބައެއް ތަޅާލާފައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޒިކްރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އުވާލުމާގުޅިގެން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގާދިނުމަށް އެދުނު 111 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުންޏަށް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ޒިކްރާ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކޮށް އެތަނުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 9 ޖުލައި 2018 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އެސްޖޭއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަމަށްބުނެ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުގެ 30 ދުވަހުގެ ނޯޓިން ދިނެވެ. އަދި ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، 23 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެތަން ހުސްކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކުންފުންޏަށް އެނގިއެވެ.

އެބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން 141 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންލުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެސްޖޭ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 30 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެސްޖޭ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގާދިނުމަށް އެދިފައިވާ 141 އެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އެޑްވާސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު، 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގާދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އޭރު ބުނެފައިވަނީ، "ދާރުލް ޒިކްރާ"ގެ ނަމުގައި 10 ބުރިއަށް އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަން 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެސްޖޭ ކުންފުންޏަށް ދީފައެވެ.

އެސްޖޭ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެސްޖޭ އިން އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ފައްޔާޒު ޝާތިރު ކުރެއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޯޓިސް ފޮނުވައި އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވައިދުގެ 10:55 އާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ނަމަވެސް، އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ އެއްބަސްވުމުގެ 17.4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ބަދަލަކަށް ނުވާތީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެދިފައިވާ އަދަދު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހުކުމް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ބާގިރު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު، ރޯދަ މަހަށް އެ މިސްކިތުގެ ފުރަތަމަ ތިން ބުރި ނިންމައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ އަތުން ނެގުމާހަމައަށް، މިސްކިތުގެ އެއްބައި ތަޅާލުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ވެސް ވަނީ ތަހުޤީޤުކޮށްފައެވެ. އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށްފަހު، މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށް ދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރުގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންޑޯޒްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި، އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށެވެ. އެދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލައި، މިހާރު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދެއެވެ.

ޒިކުރާ މިސްކިތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައްޕާފުޅު އަބްދުލްގައްޔޫމް ސީދީގެ ހަނދާނުގައި 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.